Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Community Land Trust Bibliografie

Introductie

Deze bibliografie is een work-in-progress. Het begon meer dan vijfentwintig jaar geleden als reactie op herhaalde verzoeken van academici en praktijkmensen, met de vraag of ik hen kon sturen naar 'meer informatie' over community land trusts. Ik begon een steeds langer wordende lijst van boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en academische papers samen te stellen en te verspreiden, geschreven door mensen wiens werk ik respecteerde.

Mijn eerste compilatie van CLT-literatuur was slechts zeven pagina's lang en bevatte minder dan 70 citaten. In 2010 was deze bibliografie uitgebreid tot drieëntwintig pagina's en verscheen voor het eerst in druk, opgenomen als bijlage bij The Community Land Trust Reader (Cambridge MA: Lincoln Institute of Land Policy). De laatste editie telt momenteel meer dan zestig pagina's en bevat ongeveer 700 citaten. Het omvat zowel digitale als gedrukte publicaties en biedt ook links naar films, video's en websites.

Deze gestage expansie in CLT-literatuur is gestimuleerd door meerdere factoren. In de afgelopen twee decennia zijn community land trusts sterk toegenomen; hun bezit van land, huisvesting en andere fysieke activa is gegroeid; er is een wereldwijde verspreiding van CLT's geweest, tot ver buiten hun land van herkomst; en er is een diversificatie geweest in het model zelf, zowel in de manier waarop CLT's worden gestructureerd als in de manier waarop ze worden toegepast. Er zijn ook belangrijke partnerschappen ontstaan ​​in verschillende landen tussen CLT's en overheidsinstanties en tussen CLT's en andere NGO's die vergelijkbare modellen van door de gemeenschap geleide ontwikkeling op grond in eigendom van de gemeenschap gebruiken.

Deze ontwikkelingen hebben het profiel van CLT's, nationaal en internationaal, vergroot en de aandacht getrokken van journalisten, academici, filmmakers, onafhankelijke wetenschappers en reflectieve beoefenaars. Zoals te verwachten heeft dit geresulteerd in een stortvloed aan boeken, artikelen en rapporten over CLT's, evenals de productie van nieuwe documentaires en het verschijnen van nieuwe websites - inclusief de website die is gemaakt en samengesteld door het Center for CLT Innovation.

Waar jaarlijkse updates van mijn bibliografie ooit voldoende waren, is het nu noodzakelijk om meerdere keren per jaar een herziene, uitgebreide editie te maken. Toch zijn er gepubliceerde en niet-gepubliceerde materialen die over het hoofd worden gezien, vooral die in andere talen dan het Engels. Deze omissies zijn onbedoeld – en betreurenswaardig. Ik handel snel om ze te corrigeren wanneer ze onder mijn aandacht worden gebracht, dus ik hoor graag van CLT-materiaal dat moet worden toegevoegd.

Bij deze "International Community Land Trust Bibliography" hoort een begeleidende bibliografie die alleen die boeken en artikelen vermeldt die in een andere taal dan het Engels zijn gepubliceerd. Deze niet-Engelstalige publicaties zijn ook opgenomen in de langere “International CLT Bibliography”. Ze worden alleen apart vermeld om het voor onderzoekers en praktijkmensen uit landen waar Engels niet de dominante taal is gemakkelijker te maken om publicaties in hun eigen taal te vinden.

Deze catalogi van CLT-materialen zullen altijd een work-in-progress zijn en worden jaar na jaar langer. Hopelijk worden ze ook inclusiever en completer.

John Emmeus Davis
Internationaal Centrum voor Community Land Trusts
16 maart 2024