Onderwijs – Verbinding – Innovatie

Uitdagingen

De behoefte aan betaalbaar land

De hoge kosten van stedelijke grond ten opzichte van land op het platteland vormen een groot probleem voor toekomstige stadsboeren. In tegenstelling tot boeren op het platteland concurreren ze om land met een groot aantal andere potentiële gebruikers, wat op zijn beurt leidt tot inflatoire druk op de grondprijzen. In Wisconsin bijvoorbeeld, bedroegen de huurprijzen voor akkerland voor landelijke grond in 228 gemiddeld $ 2015 per hectare. Dit is een kleine fractie van de prijs die een stadsboer zou moeten betalen voor een hectare bebouwbaar land tegen markttarieven in Chicago. Toch moet voedsel dat in steden wordt verbouwd, prijsconcurrerend blijven met voedsel dat in landelijke gebieden wordt verbouwd. Er kunnen maar weinig of geen gewassen worden verkocht tegen prijzen die de hogere grondkosten zouden dekken, en stedelijke telers zijn niet in staat om simpelweg een premie toe te voegen om de waarde van de bijdragen die zij aan hun buurten leveren te weerspiegelen.

Deze krapte tussen de prijs van hun producten en de grondprijs drijft veel stadsboeren ertoe op zoek te gaan naar gratis of goedkope grond. Deze zoektocht leidt vaak naar de delen van steden waar de marktwaarde van grond het meest onder druk staat. Dit zijn buurten met de maar al te bekende geschiedenis van desinvesteringen die verband houden met de vlucht van blanke – en in toenemende mate niet-blanke – bewoners naar de buitenwijken. Het zijn buurten waar ook de industrie is gevlucht, banen naar het buitenland verplaatst en vaak vervuiling achterlaat. Deze factoren verminderen de druk die in gezondere economische, gemeenschaps- en milieuomstandigheden de prijs van schaarse stedelijke grond zou opdrijven. Maar tegelijkertijd bieden ze zowel uitdagingen als kansen die anders zijn dan die waarmee boeren in een landelijke omgeving worden geconfronteerd.

De noodzaak van ambtstermijnbescherming

De afgelopen vijftien jaar wordt stadslandbouw in de Verenigde Staten steeds meer erkend als een onderwerp voor stadsplanning. Resultaten van Google Scholar laten een exponentiële toename zien sinds 1999 in boeken en artikelen waarin stadslandbouw samen met stadsplanning wordt genoemd. In dezelfde periode is er een langzamere maar gestage groei geweest van werken waarin stadslandbouw wordt genoemd, samen met grondbezit en stadsplanning.

Deze trends weerspiegelen een beweging in de richting van het zien van voedselproductie als een gunstig kenmerk om op lange termijn in een stedelijk landschap te integreren. Er kan een beweging gaande zijn om stadsboerderijen te zien als meer dan stukjes akker aan de rand van de stad die bestemd zijn voor ontwikkeling, of een tussentijds gebruik voor onbebouwde percelen in het stadscentrum. Stedenbouwkundigen erkennen steeds meer de vele voordelen van stedelijke voedselproductie; sommigen erkennen ook dat het tientallen jaren kan duren voordat ontvolkte buurten terugkeren naar zoiets als hun vroegere dichtheid - of ooit. Stedenbouwkundigen en gekozen functionarissen zijn begonnen met het schrijven van masterplannen, het wijzigen van bestemmingsplannen en het heroverwegen van andere voorschriften om stadslandbouw aan te moedigen en te beschermen.

Het vooruitzicht van landeigendom op lange termijn schept kansen die voorheen niet beschikbaar waren voor stadsboeren. Het maakt het denkbaar om biologische certificering aan te vragen, een proces dat vaak minimaal drie jaar in beslag neemt. En het rechtvaardigt nieuwe niveaus van investeringsinfrastructuur en bodemsanering, wat voor telers die van jaar tot jaar werken economisch niet haalbaar is.

Natuurlijk vallen hoge grondkosten en marktdruk op als de grootste obstakels voor langdurig grondbezit voor stadsboeren. Het is moeilijk te betwisten dat andere vormen van ontwikkeling veel hogere rendementen voor investeerders kunnen opleveren, wat stadsboeren dwingt te beargumenteren waarom ze toegang verdienen tot anders onontwikkelde grond tegen lagere tarieven dan de marktprijs.

Toegegeven, een langdurig dienstverband is misschien niet het einddoel voor alle boeren of elke buurt. Zeer langlopende pachtovereenkomsten of volledige eigendom zijn vaak het meest geschikt voor landbouworganisaties zonder winstoogmerk die boerenopleidingen aanbieden, of voor ondernemingen met winstoogmerk die worden gerund door zeer ervaren boeren. Maar nieuwe boeren die afstuderen van trainingsprogramma's hebben misschien een paar jaar nodig om te experimenteren met bedrijfsmodellen of om de realiteit versus de romantiek van stedelijke groei te herkennen. Aangezien velen de eerste paar jaar niet zullen blijven boeren, kunnen kortlopende pachtovereenkomsten een goede match zijn.