Ondersteuning van de wereldwijde CLT-beweging

Academisch onderzoek

Een van de belangrijkste doelen en programma's van het Centrum voor CLT-innovatie is het "catalogiseren en verspreiden van academisch en niet-academisch onderzoek" naar community land trusts en soortgelijke strategieën voor door de gemeenschap geleide ontwikkeling op land dat eigendom is van de gemeenschap.

Een deel van dit onderzoek is eerder gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften of institutionele rapporten die beperkt zijn verspreid buiten universiteitsbibliotheken, goed bedeelde 'denktanks' van welgestelde professionals die zich een abonnement kunnen veroorloven. Het Centrum probeert toestemming te krijgen om deze publicaties op grotere schaal – en vrijelijk – beschikbaar te maken voor wetenschappers en praktijkmensen van over de hele wereld.

Er is nog een ander cluster van inzichtelijk, waardevol onderzoek naar CLT's en gerelateerde strategieën dat niet is gepubliceerd en dat het Centrum evenzeer wil aanbieden aan een breder publiek. Veel van dit onderzoek heeft de vorm van een proefschrift of proefschrift dat door jonge wetenschappers in een vroeg stadium van hun academische of professionele loopbaan is voltooid. In plaats van deze ongepubliceerde materialen in de schappen van een universiteitsbibliotheek te laten wegkwijnen, ongezien door andere afgestudeerde studenten, professoren en onderzoekers die er baat bij kunnen hebben ze te lezen, heeft het Centrum op zijn website een platform gecreëerd waar jonge wetenschappers hun werk kunnen delen.

Dit platform voor gepubliceerd en ongepubliceerd CLT-onderzoek is in aanbouw. We zijn nog bezig met het identificeren van relevante materialen, het verkrijgen van toestemming om ze te delen en de ruimte op de website van het Centrum uit te bouwen om ze beschikbaar en toegankelijk te maken. De documenten die hieronder verschijnen zijn waardige voorbeelden van dit soort materiaal dat we op deze pagina willen plaatsen, maar ze zijn nog maar het begin.

John Emmeus Davis
Centrum voor CLT-innovatie


Nele Aeroouts

Housing the social: onderzoek naar de rol van 'commoning' bij de ontwikkeling van sociale huisvestingsinitiatieven. Proefschrift. Vrue Universiteit Brussel, december 2017.

Abstract:  Afkalvende staatssteun voor sociale voorzieningen, een groeiende sociaal-ruimtelijke kloof en toenemende betaalbaarheidsproblemen in steden hebben geleid tot nieuwe sociale huisvestingsinitiatieven als alternatief voor zowel privatisering als overheidsvoorzieningen. Hun inspiratie is te vinden in een lange traditie van huisvestingsinitiatieven die zich richten op het mobiliseren van gedeelde middelen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat historisch werd gekenmerkt door een zwakke regulering van de woningmarkt en ondersteuning van het eigenwoningbezit, zijn deze initiatieven (opnieuw) de kop opgestoken als gevolg van een aanhoudende huisvestingscrisis.

Dit promotieonderzoek brengt juridische, politiek-economische en sociaal-ruimtelijke perspectieven samen om het sociaal inclusieve vermogen van dergelijke initiatieven te onderzoeken. Het kijkt naar de manier waarop maatschappelijke en ruimtelijke professionals deze initiatieven en projecten vormgeven en hoe hun diverse kenmerken zich verhouden tot de sociale inclusie van kansarme groepen. Deze studie richt zich op deze problemen en bouwt voort op de begrippen 'the urban commons' en 'commoning'. Deze begrippen worden geconceptualiseerd en bestudeerd door middel van actieonderzoek in twee casestudies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; een recent opgericht Community Land Trust-project en een coöperatieve tuinwijk na de Tweede Wereldoorlog. Hun conceptualisering laat toe om een ​​kritische lezing te geven van de strategieën en maatregelen die worden toegepast om de (re)productie en toe-eigening van woonruimte door kansarme bewoners te bevorderen.

Line Algoed, Alejandro Cotté Morales, Tarcyla Fidalgo Ribeiro, María E. Hernández Torrales, Lyvia Rodríguez Del Valle en Theresa Williamson

Community Land Trusts en informele nederzettingen: beoordeling van de haalbaarheid van CLT-instrumenten ontwikkeld door de Caño Martin Peña-gemeenschappen in Puerto Rico voor favela's in Rio de Janeiro, Brazilië, werkdocument van het Lincoln Institute of Land Policy, mei 2021

Abstract: Dit rapport presenteert een analyse die is uitgevoerd om de haalbaarheid te beoordelen van community land trusts (CLT) die zijn ontwikkeld door de Caño Martin Peña-gemeenschappen in Puerto Rico als instrumenten om het bezit van favela's in Rio de Janeiro, Brazilië, te regulariseren en veilig te stellen. CLT's zijn effectief gebleken bij het verzekeren van betaalbare huisvesting en het regulariseren van grondbezit; dit heeft gemeenschappen met lage inkomens en minderheden beschermd tegen onvrijwillige ontheemding door uitzetting of gentrificatie, wat een groeiend probleem is voor favela's in Rio. Het project is geïnspireerd op en ontleend aan de juridische, politieke en sociale ervaring van de Caño Martin Peña-gemeenschap in San Juan, Puerto Rico, die met succes een CLT heeft geïmplementeerd. Dit werkdocument presenteert de resultaten van de uitwisselingen tussen gemeenschapsleiders en personeel van de Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña in Puerto Rico en gemeenschapsleiders en professionals die werken aan ongeplande, informele nederzettingen in Brazilië. Het rapport analyseert criteria voor de implementatie van CLT's in informele nederzettingen, met name favelagemeenschappen in Rio de Janeiro, met een focus op juridische strategieën die nodig worden geacht om CLT's te implementeren onder het huidige Braziliaanse rechtssysteem. Het document presenteert ook aanbevelingen en noodzakelijke stappen voor gemeenschapsleiders en professionals die geïnteresseerd zijn in het opzetten van een CLT als een instrument om het grondbezit te regulariseren en de armoede in hun gemeenschap te verminderen.

Ben Baldwin

Networked Community Land Trusts: een analyse van bestaande modellen en behoeftenanalyse voor het Greater Boston Community Land Trust Network. Master of Arts scriptie, Departement Stedelijk en Milieubeleid en Planning, Tufts University, Boston MA (VS), 2016.

Abstract: Community-based organisaties in Dorchester, Mattapan, Chinatown en Roxbury zijn bezig met het vormen van een netwerk om de betaalbaarheid van huisvesting, toegang tot gezond voedsel en ontheemding aan te pakken via community land trusts (CLT's). Door bepaalde taken op te schalen naar netwerkniveau, hopen deze organisaties beter te pleiten voor middelen van overheden, financiers en financiële instellingen. Ze hopen ook informatie, bepaalde bronnen en contacten te delen om de regionale CLT-ontwikkeling te vergemakkelijken. Door middel van casestudies van landelijke CLT-netwerken en een behoefteanalyse van de partners in Greater Boston, doet dit proefschrift aanbevelingen voor het bereiken van de beste organisatiestructuur in de toekomst. Het behandelt het gebruik van de "central-server"-structuur, hoe deze het heeft gedaan in vergelijking met andere interorganisatorische netwerkstructuren en hoe deze kan worden aangepast aan de context van Greater Boston.

Dev Goetschius, Cali Slepin en Julian Tucker

Een nieuwe aanpak voor de snelle productie van betaalbare mogelijkheden voor eigenwoningbezit: vervaardigde huizen + infill-locaties. Petaluma, CA: Housing Land Trust van Sonoma County, Petaluma, CA, december 2020.

Abstract:  Dit witboek is opgesteld door twee afgestudeerde studenten van de University of California, Berkeley, met steun van Dev Goetschius, uitvoerend directeur van The Housing Land Trust van Sonoma County, en Fannie Mae. Het schetst een nieuwe benadering voor het leveren van snel geïnstalleerde, betaalbaar geprijsde huizen in een rampherstelgebied. Deze aanpak (1) maakt gebruik van gefabriceerde woningen die kunnen worden gebouwd op locaties die zijn verworven door een CLT, (2) maakt gebruik van en combineert financiering van meerdere overheidsniveaus, en (3) handhaaft de betaalbaarheid en kwaliteit van de huizen door middel van toezicht en rentmeesterschap. verstrekt door het CLT.

Jessica Grannis

Community Land = Community Resilience: hoe Community Land Trusts betaalbare huisvesting en klimaatinitiatieven kunnen ondersteunen. Georgetown Climate Center, Georgetown Law, januari 2021.

Abstract:  Steden in de Verenigde Staten en de wereld worstelen met de toenemende bedreigingen van klimaatverandering, gebrek aan betaalbare huisvesting en raciale en economische ongelijkheid. Klimaatverandering zal de risico's van natuurrampen vergroten. En gemeenschappen die aanzienlijke gevolgen voor huisvesting zien, ervaren een veel langzamer herstel, vooral voor bewoners met een lager inkomen en huurders, die vaak onevenredig zwaar worden getroffen door rampen en soms nooit volledig herstellen.

Als gevolg hiervan hebben steden oplossingen nodig om zowel de betaalbare huisvesting als de klimaatcrises aan te pakken op manieren die voldoen aan de behoeften van de meest risicovolle bewoners. Publiek-private partnerschappen met community land trusts (CLT's) bieden een kans om billijke klimaatoplossingen in de woningsector te bevorderen. Dit rapport onderzoekt hoe CLT's initiatieven op het gebied van huisvesting, veerkracht, duurzaamheid en raciale gelijkheid in steden in de VS en Europa kunnen en al ondersteunen. De lessen in dit rapport zijn ontleend aan gedetailleerde casestudies van CLT-werk in een diverse reeks steden, waaronder in Boston, Massachusetts; Seattle, Washington; Albuquerque, New Mexico; de Florida Keys, Florida; Oakland, Californië; Irvine, Californië; de staat Louisiana; Bristol, Verenigd Koninkrijk; en Brussel, België. Deze casestudies zijn ontwikkeld voor opname in het hoofdstuk Community Land Ownership: Community Land Trusts in de Equitable Adaptation Law and Policy Toolkit van het Georgetown Climate Center, hier en in dit rapport als hyperlink opgenomen.

Lessen trekken uit juridische analyses van twee rechtsgebieden - het District of Columbia en de stad Chicago - biedt dit rapport ook aanbevelingen over juridische hervormingen die kunnen worden doorgevoerd om publiek-private partnerschappen met CLT's te bevorderen ter ondersteuning van stedelijke veerkracht en betaalbare huisvestingsinitiatieven. Het doel van dit rapport is steden te helpen bij het katalyseren van innovatieve partnerschappen met gemeenschapsdiensten, zoals CLT's, om inspanningen te ondersteunen om klimaatbestendigheid op te bouwen in de meest risicovolle gemeenschappen.

Simon Gusah

Community Land Trusts: een model voor de integratie van Abuja's stedelijke dorpen in het stadsmasterplan. 2012. Paper in opdracht van het Wilson Centre, Washington DC, opgenomen in hun publicatie Veranderende steden: klimaat-, jeugd- en landmarkten in stedelijke gebieden. Simon Gusah is lid van het Planning Institute of Australia (MPIA) en geassocieerd lid van het Nigeria Institute of Architects (ANIA).

Abstract:  Er bestaan ​​een aantal informele nederzettingen in Abuja, de Federale Hoofdstad van Nigeria (FCC), die ondanks verschillende beleidsinitiatieven van de Nigeriaanse regering in de afgelopen dertig jaar zijn blijven bestaan ​​om de omstandigheden op deze 'armoede-eilanden' te elimineren of te verbeteren. Deze "sloppenwijken" worden omringd door enkele van de beste infrastructuur en duurste onroerend goed in Nigeria. Ze vormen een belangrijke bron van betaalbare huisvesting voor de stad Abuja. Zonder hen zouden veel laagbetaalden niet dicht bij het stadscentrum kunnen wonen; dat wil zeggen, dicht bij banen en economische kansen.

Dit document schetst een conceptueel kader voor het aannemen van een Community Land Trust (CLT)-model als een compromis tussen het primaire landbeleidsinstrument van Nigeria, de Land Use Act van 1978 (LUA), die het eigendom van alle grond onder de gouverneur van de staat legt, en de traditionele, historische claims van lokale gemeenschappen, waaronder de informele nederzettingen van Jiwa, Mabushi en Old Karu in Abuja FCC. Het CLT-kader suggereert een meer op samenwerking gebaseerde, genuanceerde benadering van grondbezit en markten dan die van de LUA, die in hoge mate een top-down product van zijn tijd is (afgekondigd tijdens de Nigeriaanse periode van militaire regering). De paper betoogt ook dat de starheid en het gebrek aan verfijning van de Nigeriaanse wetgeving en het beleid inzake landgebruik een belangrijke factor is in de toename van informele nederzettingen (sloppenwijken), verstedelijking voor zelfvoorziening en aanhoudende stedelijke armoede die kenmerkend zijn voor de steden in Nigeria.

Thomas Hanna

Herziening van gemeenschapscontrole over land en huisvesting in de nasleep van COVID-19. Thomas M Hanna, Democracy Collaborative, juli 2021

Samenvatting: Dit artikel is gebaseerd op en is gebaseerd op een rapport dat de auteur samen schreef en produceerde in 2018, genaamd Gemeenschapscontrole over land en huisvesting: strategieën onderzoeken om ontheemding tegen te gaan, het uitbreiden van eigendom en het opbouwen van gemeenschapsvermogen. Het kijkt eerst naar de huidige staat van het Amerikaanse land- en huisvestingssysteem, met de nadruk op langetermijntrends rond ongelijkheid, ontoegankelijkheid en ontheemding, evenals op de gerealiseerde en potentiële effecten van de COVID-19-pandemie. Vervolgens wordt kort ingegaan op verschillende gangbare, op de markt gebaseerde "oplossingen" voor de crisis en waarom deze grotendeels ontoereikend zijn. Het document wordt vervolgens afgesloten met een inleiding tot een verscheidenheid aan modellen voor eigendom en controle van de gemeenschap, samen met nieuwe innovaties en interventies die helpen om hun reikwijdte en schaal te vergroten.

Verena Lenna

Het project van vastgoed als emancipatie: een gemeenschapsgrondfonds in Brussel. doctoraat proefschrift. KU Leuven en Universita luav di Venezia, 2019

Abstract:  Er zijn andere manieren ontstaan ​​om onroerend goed te bezitten en te besturen als reactie op de toenemende privatisering van grondgebonden hulpbronnen en het onvermogen van zowel particuliere als openbare regelingen om deze hulpbronnen te beschermen. Dit proefschrift stelt de vraag: onder welke voorwaarden kan eigendom emancipatoir zijn? De werkhypothese van het proefschrift is dat huidige experimenten met alternatieve vormen van eigendom, naast een toenemend discours over The Commons, de mogelijkheid suggereren van een derde pad in de relatie tussen eigendom en emancipatie, een pad dat wezenlijk verschilt van private of publieke vormen van eigendom. . Dit is een relatie die verder gaat dan de exclusiviteit van privé-eigendom enerzijds en de herverdelende logica van publieke eigendom anderzijds. Een case study van de Brussels Community Land Trust test deze hypothese en levert bewijs voor de stelling dat architectonisch ontwerp bij de ontwikkeling van woonprojecten van een CLT een cruciale rol speelt bij het realiseren van de emancipatorische aspecten die geïmpliceerd zijn in de onderscheidende benadering van het CLT voor het bezitten en besturen van onroerend goed .

Geoffrey Payne, Daniela Muñoz Levy, Giulia Lavagna, Christophe Lalande

De rol van land bij het bereiken van adequate en betaalbare huisvesting. Human Settlement Programme van de Verenigde Naties (UN-Habitat), 2021.

Abstract: Land is van cruciaal belang om adequate huisvesting te realiseren, aangezien het ten minste drie van zijn dimensies definieert: eigendom, betaalbaarheid en locatie. Toegang tot grond is de eerste stap op weg naar een woning. Verschillende voorwaarden zullen echter van invloed zijn op de toegang tot goed gelegen, onderhouden land, en daarmee op de beschikbaarheid van betaalbare woningen. Bovendien versterkt uitsluiting van goed gelegen en onderhouden grond en huisvesting de sociaaleconomische ongelijkheid, waardoor uitgesloten groepen werk en stedelijke diensten worden ontnomen. In veel steden is het vermogen om huizen of grond te kopen en te bezitten de dominante factor geworden bij het in stand houden van ongelijkheid.

Daarom kunnen, door te kijken naar de relatie tussen grond en huisvesting door middel van verkenning van grondmarkten, landgebruiksbeheer, grondgebonden financiering en de rol van grond in de ruimtelijke integratie van steden, oplossingen worden gevonden om het recht op adequate huisvesting te realiseren.

Diane Pialucha

Community Land Trusts: de context terugbrengen. Professioneel proefschrift. Master Governing the Large Metropolis, Urban School, Sciences PO, Parijs, Frankrijk, 2018.

Abstract:  Het eerste CLT-model werd in de jaren '60 in de VS bedacht. Later heeft de definitie van veerkrachtige leidende principes het model verbreed en inclusiever gemaakt, zodat het kan worden overgedragen naar en aangepast in verschillende stedelijke situaties. Sinds het einde van de jaren '90 hebben wettelijke en politieke erkenning, gemeenschappelijke definities en praktijken, en een betere toegang tot hulpbronnen het CLT mogelijk gemaakt om te bloeien en te diversifiëren over de hele wereld, met name in Europese steden. Het proces van verspreiding en aanpassing van het model heeft echter geleid tot verschillende typologische definities die de verschillende landspecifieke behoeften weerspiegelen. In die context lijkt de inhoud en eenheid van het oorspronkelijke CLT-model op de proef te worden gesteld. Uit deze observatie kwam de noodzaak naar voren om CLT's te analyseren in hun diversiteit - met betrekking tot internationale en nationale dynamiek - en binnen de lokale context waarin ze opereren.

Dit proefschrift probeert dus te ontrafelen hoe bepaalde contexten de definitie en implementatie van CLT's in dichtbevolkte stedelijke contexten hebben beïnvloed. Door middel van een vergelijkende studie richt het zich op drie casestudies (Downtown Los Angeles, Lewisham Borough in Londen en de stad Montreuil in de Parijse regio), en op zes CLT's of OFS's (Organismes de Foncier Solidaire) - voor de Franse versie - die evolueren in deze gebieden. Het test voor elk geval de impact van een drievoudig dwangsysteem (nationaal, grootstedelijk, individueel) op de missies van de CLT's (wat, waarvoor, voor wie) en de structurering (governance, reikwijdte, werking). Dit werk heeft tot doel een beter begrip te krijgen van verschillende modellen, en van hun ontstaan ​​en resultaten. Het legt een noodzakelijke basis door een overzicht te geven van de opkomst, verspreiding en structurering van CLT's in drie landen: de VS, het VK en Frankrijk, en hun implementatie ter plaatse te presenteren. Het verzamelen en vergaren van deze kennis werd inderdaad als cruciaal beschouwd voor de ontwikkeling van gemeenschappelijke gronden en uiteindelijk voor de ontwikkeling van duurzame transnationale en internationale bewegingen.

Sylvia Ramos

Urban Community Land Trusts en hun bijdrage aan duurzame levensstijlen: een duurzaam pad en beïnvloeders. Proefschrift, Oxford Brookes University, 2019-2020.

Abstract:  Mensen nemen tijdens hun leven veel beslissingen - voor de gelukkigen worden die beslissingen geleid door ruime mogelijkheden die door hun omgeving worden gevormd. De levensstijl die we uiteindelijk leven, vrijwillig of gedwongen, heeft een diepgaande invloed op de kansen die we kunnen grijpen, onze persoonlijke en gemeenschappelijke gezondheid en geluk, de vrije tijd die we hebben, de huisvestingskeuzes die we ons kunnen veroorloven om te kiezen, de gezondheid van onze planeet en nog veel, veel meer.

Hoe we ervoor kiezen om collectief te leven - welke hulpbronnen we kiezen om te delen of te verhandelen, welke gebouwen we kiezen om te bouwen of te hergebruiken, welk type vervoer we kiezen om te gebruiken, wat we ervoor kiezen om te integreren of te scheiden - zal een enorme impact hebben op het traject van het leven van individuen, gemeenschappen en plaatsen.

Dit onderzoek presenteert CLT's als een alternatieve instelling om een ​​vooruitstrevende oplossing te vinden voor de vele uitdagingen op het gebied van stedelijke omgevingen, namelijk de betaalbaarheid van huisvesting en sociale en ecologische rechtvaardigheid die onze levensstijl bepalen. Dit is niet bedoeld om te dicteren hoe de ultieme duurzame levensstijl eruitziet, maar in plaats daarvan kan het CLT's helpen bij het begeleiden van een verscheidenheid aan ontwerpresultaten die levensstijlkeuzes mogelijk maken die bijdragen aan duurzaamheid.

Claire Simonneau, Éric Denis, Issa Sory

"Quel potentiel pour les benaderingen coopératives et collectieves pour l'habitat populaire?: Éléments du débat, grille d'analyse et exemples burkinabé et Kenyan.” 2019. De Boeck Supérieur | Afrique eigentijds.

Abstract: Les approches coopératives et collectives pour l'habitat populaire auto-construit sont l'objet d'une attention renouvelée, alors que sont pointes les besoins en logements dans les pays africains en transition urbaine rapide. Een discussie over de notie van de "communs", een artikel waarin we een overzicht hebben van alle projecten die deelnemen aan de inclusie van de stad: de veiligheid van het gebruik van de sol, de deelname des habitants à la conception des projets locaux et un control des prix en mesure de contenir la spéculation foncière. Il présente ensuite deux études de cas empiriques, in Burkina Faso en in Kenia. Les limites et contradictions émanant des terrains invitent à s'interroger sur la portée réelle deces ces expérimentations dans des contextes restant gunstige à l'approche propriétariste du foncier, mais aussi sur leur potential de préfiguration d'autres d'autres manières de produire l'habitat par les bewoners.

Dave Smith

Community Land Trusts in Engeland: een onderzoek naar een opkomende typologie. Proefschrift. De Bartlett School of Planning, University College London, september 2017

Abstract:  Community Land Trusts (CLT's) zijn een relatief nieuwe, maar zich snel ontwikkelende en opstandige vorm van betaalbare huisvesting op de Engelse huizenmarkt. Voor het eerst gedefinieerd in de wet via de Housing and Regeneration Act 2008, zijn ze geïnformeerd door de lange geschiedenis van eigendom van gemeenschapseigendommen in het VK en een gevestigde traditie van gemeenschapsgrondvertrouwen in de Verenigde Staten. Dit artikel onderzoekt de mate waarin recentelijk een herkenbare en consistente typologie is ontstaan ​​die 'de Engelse CLT' zou kunnen worden genoemd - verschillend van die van andere huisvestingsaanbieders; congruent met, maar los van, de Amerikaanse ervaring; en resoneert buiten de beperkte grenzen van de wet.

Door een analyse van de geschiedenis, hedendaagse literatuur, de impact van de Amerikaanse CLT-beweging en primair onderzoek in de vorm van zes casestudies en drie verdere interviews, streeft het de hypothese na dat drie integrale, in elkaar grijpende componenten inherent aan elke Engelse CLT (de zogenaamde de 'wettelijk kader', het 'betaalbaarheidsmechanisme' en de 'organisatiecultuur') vormen de basis van een consistente typologie. Wat echter naar voren komt, is het overheersende en doordringende karakter van de 'organiserende cultuur'. Het artikel besluit dus door te stellen dat dit de kern is van wat nog steeds een consistente typologie kan worden bepaald - zij het een die meer conceptueel is, die proces waardeert boven product, en die het oorspronkelijke voorstel herschikt. CLT's in Engeland komen dus niet alleen naar voren als voertuigen voor huisvesting, maar eerder als een bredere, allesomvattende structuur voor lokale organisatie die de empowerment van de gemeenschap nastreeft op een manier die zichzelf erkent en in strijd is met gevestigde politieke en gemeentelijke aannames, definities en praktijken.