Tijdlijn

Geschiedenis van de Community Land Trust Movement

Het Center for CLT Innovation heeft een tijdlijn opgesteld die de intellectuele en politieke afkomst van de internationale gemeenschapsbeweging voor landvertrouwen weergeeft. De moderne CLT is afgeleid van New Communities Inc., een prototype dat in de jaren zeventig werd ontwikkeld door Afro-Amerikaanse burgerrechtenactivisten in de Verenigde Staten, maar die 'eerste CLT' was zelf een product van baanbrekende ideeën, sociale experimenten en politieke strijd die vele jaren aan voorafgegaan. Deze tijdlijn geeft belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van de CLT aan, ter ere van denkers, activisten, publicaties en precedenten van over de hele wereld die hebben bijgedragen aan de oprichting van nieuwe gemeenschappen - terwijl belangrijke gebeurtenissen die daarna kwamen, de groei van een wereldwijde CLT-beweging belichtten. Er zullen regelmatig toevoegingen aan de tijdlijn worden gedaan wanneer nieuwe historische informatie aan het licht komt en beoefenaars nieuwe hoofdstukken schrijven in het zich ontvouwende verhaal van de CLT.

Landeigendom in de antieke wereld

In het oude India, zoals in een groot deel van de wereld, werd land gezien en gebruikt als een gemeenschappelijk erfgoed, een geschenk van de natuur aan alle bewoners van de aarde. Verwijzingen naar grondbezit in de Vedische teksten, het fundament van de hindoeïstische spiritualiteit, verbieden het vervreemden van land. In de vroege joods-christelijke traditie wordt land op dezelfde manier gezien als een gedeelde erfenis van de mensheid, niet als een privéartikel. In Leviticus 25:23 wordt vermeld dat God zou zeggen: “Het land zal niet permanent worden verkocht, want het land is van Mij; want jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij Mij.”

Romeinse Rijk

Terwijl het Romeinse rijk zich over een groot deel van de wereld verspreidt (509 v. Chr. - 395 n. Chr.), worden duizenden veroverde hectaren door de keizer toegekend aan bevoorrechte individuen, waarmee de wettelijke basis wordt gelegd voor de particuliere eigendomsrechten van land in Europa en Engeland. Buiten het politieke en culturele bereik van het rijk blijft collectief grondbezit echter wijdverbreid. Individuen blijven landgrondstoffen bezetten en gebruiken, niet als persoonlijk eigendom, maar als vruchtgebruik.

Pre-Columbiaans Amerika

Voorafgaand aan de komst van Europese conquistadores en immigranten, kunnen sommige inheemse volkeren van Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied grond voor persoonlijk gebruik bezitten, vooral waar landbouw veel voorkomt. Maar zelfs hier worden de meeste landen, bossen en wateren rond tribale nederzettingen als commons behandeld. Onder nomadische stammen, waaronder die in de Great Plains van Noord-Amerika, is particulier grondbezit een vreemd begrip. Inheemse Amerikaanse landen zijn geen eigendom van individuen. Ze kunnen niet worden verkocht door een stamhoofd. Ze behoren tot de hele gemeenschap.

1654

Vijftig acres in Boston zijn gereserveerd voor het gemeenschappelijk gebruik van de stedelingen. Boston Common, het oudste stadspark in Noord-Amerika, wordt als model gebruikt door andere koloniale nederzettingen die ook land ter beschikking stellen voor collectief gebruik door alle inwoners. 

1689

John Locke publiceert de Tweede verhandeling over de regering. Het hoofdstuk “On Property” geeft een invloedrijke, morele rechtvaardiging voor het insluiten en omzetten van de commons in afzonderlijke percelen die eigendom zijn van en uitsluitend worden gebruikt als privé-eigendom. Vaak wordt echter over het hoofd gezien het voorbehoud dat privé-eigendom van land alleen gerechtvaardigd is als andere mensen niet worden geschaad ("Lockean-voorbehoud"). 

1755

Jean-Jacques Rousseau. schrijft in zijn Discours over ongelijkheid: "Je bent verloren als je vergeet dat de vruchten van de aarde van iedereen zijn en de aarde van niemand."

1795

De VS en Spanje ondertekenen het Verdrag van San Lorenzo, waardoor een groot deel van het continent tussen hen in wordt opgedeeld. Wat volgt is een eeuw van seriële catastrofes voor indianen terwijl hun land stukje bij beetje wordt ingenomen.

1797

Thomas Paine

1830

De Indian Removal Act van 1830 wordt uitgevaardigd door het Amerikaanse Congres, waardoor presidenten Jackson en Van Buren de bevoegdheid krijgen om inheemse Amerikaanse stammen in het oosten - waaronder de Seminole, Choctaw, Cherokee en Chickasaw - met geweld te verplaatsen naar reservaten ten westen van de Mississippi.

1839

Geboorte van Henry George in Philadelphia, Pennsylvanië.

 

1844

De Rochdale Society of Equitable Pioneers wordt opgericht in Rochdale, Engeland. De zeven principes van de Rochdale Pioneers vormen de basis van de moderne coöperatieve beweging.

1848

John Stuart Mills publiceert Principes van politieke economie. Hij gebruikt de uitdrukking "onverdiende increment" om de gewaardeerde waarde van land te beschrijven die ontstaat als gevolg van de ontwikkeling van de samenleving. Vijftig jaar later wordt dit concept de basis en rechtvaardiging voor Henry George's 'enkelvoudige belasting', een mechanisme voor het terugvorderen van winsten in grondwaarde die door de gemeenschap zijn gecreëerd om de gemeenschap ten goede te komen.

1850

Ebenezer Howard is geboren in Londen.

1862

De Morrill Act wordt aangenomen door de Amerikaanse regering, waarbij miljoenen acres land in federaal eigendom aan staten wordt toegekend voor de oprichting en uitbreiding van onderwijsinstellingen. Het areaal dat aan deze "landbeurscolleges" wordt geschonken, wordt door de federale overheid afgenomen van ongeveer 250 Indiaanse stammen, bands en gemeenschappen.

1868

Karl Marx publiceert een essay waarin wordt opgeroepen tot de nationalisatie van het land, terwijl hij zich verzet tegen het verhuren van kleine percelen aan coöperaties en particulieren. Dit tegenstrijdige standpunt blijkt later problematisch voor linkse pleitbezorgers van Tuinsteden, erfpacht en woningbouwcoöperaties. 

1869

Geboorte van Mohandas K. Gandhi.

1871

Ebenezer Howard emigreert op 21-jarige leeftijd met twee vrienden naar Amerika, waar hij probeert te boeren in Nebraska.

1878

Arthur E Morgan is geboren in Cincinnati, Ohio. Familie verhuist al snel naar St. Cloud, Minnesota.

 

1879

1879: Vooruitgang en armoede

1881

Henry George geeft een reeks openbare lezingen in Ierland en Engeland.

1883

Publicatie van Henry George's Sociale problemen.

1885

 • Chef Kraaienpoot
 • De Russische auteur Leo Tolstoj publiceert "Hoeveel land heeft een mens nodig", waarin hij pleit tegen het privébezit van land.

1886

 • Henry George voert campagne voor burgemeester van New York City als kandidaat van de United Labour Party.
 • 1886: Henry George en de Draak
 • Geboorte van Ralph Borsodi.

1887

Passage van de Dawes Act, die Amerikaanse presidenten machtigt om land af te nemen van indianenstammen door leden van de stam individuele volkstuinen toe te kennen. Het heeft het effect van het verminderen van de inheemse Amerikaanse grondbezit van 147 miljoen acres in 1887 tot 55 miljoen acres in 1934.

1890

 • 1890: Henry George in Australië
 • Theodor Hertzka, een Oostenrijkse econoom, publiceert: Freeland: een sociale verwachting, waarin het kader wordt gepresenteerd voor een economische vereniging gevestigd op grond zonder eigendom. Het is een van de theoretische grondslagen voor de kibboetsen, die later in Israël werden opgericht.

1894

Fairhope-logo

1895

Geboorte van Vinoba Bhave.

1896

Leon Walras, een Franse econoom, publiceert: Studies van toegepaste politieke economie: theorie van de productie van sociale rijkdom. Hij pleit voor de nationalisatie en verpachting van land, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om openbare diensten te financieren.

1897

Henry George wordt overgehaald om zich voor de tweede keer kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van New York City, terwijl hij zich verzet tegen Tammany Hall als kandidaat van de arbeidsorganisaties van de stad. Vier dagen voor de verkiezingen sterft hij op 29 oktober aan een beroerte.

1898

Tuinsteden van morgen

1899

Ebenezer Howard richt de Garden Cities Association op, tegenwoordig bekend als de Town and Country Planning Association.

1900

 • Een enkele belastingkolonie wordt opgericht in Arden, Delaware.
 • Geboorte van Mildred Jensen Loomis (5 januari 1900) op een boerderij in de buurt van Blair, Nebraska. In de jaren dertig werkte ze samen met Ralph Borsodi aan de oprichting van de School of Living. Van 1930 - 1943 was ze directeur van de school en redacteur van het tijdschrift, groene Revolutie.

1901

Zionisten onder invloed van Henry George richten het Joods Nationaal Fonds in Palestina op.

1902

Ebenezer Howard's boek uit 1898 is herzien en opnieuw uitgegeven onder een nieuwe titel, Tuinsteden van morgen.

1903

Oprichting van de eerste Garden City in Engeland, Letchworth.

1904

 • In maart worden Barry Parker en Raymond Unwin aangesteld als adviserend architectenbureau om toezicht te houden op het ontwerp en de ontwikkeling van Letchworth.
 • 1904: Monopolie

1907

 • Rudolph Eberstadt, Duitse econoom en stedenbouwkundige, publiceert Speculatie in moderne stedelijke ontwikkeling, wijzend op grondspeculatie als oorzaak van stijgende huurprijzen.
 • Karl von Mangoldt, Duitse woninghervormer, publiceert De stedelijke landvraag het onderzoeken van de rol van grondspeculatie in de uitbreiding van Duitse steden en het oproepen tot socialisatie van het land.

1909

Winston Churchill, sprekend in Edinburgh op 17 juli, verklaart: “Het landmonopolie is niet het enige monopolie dat bestaat, maar het is verreweg het grootste monopolie – het is een eeuwigdurend monopolie en het is de moeder van alle andere vormen van monopolie. .”

1910

Emiliano Zapata en Francisco "Pancho" Villa leiden de Mexicaanse revolutie. Onder de slogan 'Land en Vrijheid' stellen de Zapatistas voor inheems collectief eigendom en libertair socialisme.

1911

Ebenezer Howard verhuist naar een woningbouwcoöperatie met beperkte aandelen in Letchworth, bekend als Homegarth.

1913

Oprichting van Canberra, hoofdstad van Australië. Gelegen op land dat eigendom is van en gehuurd is van het Australian Capital Territory, werden de ambtstermijn en het ontwerp van Canberra beïnvloed door de ideeën van Henry George en Ebenezer Howard.

1917

Artikel 27 van de Mexicaanse grondwet legaliseert gemeenschappelijk eigendom en stelt dat: “mede-eigenaren, rancherías, zullen nederzettingen, congregaties, stammen en andere nederzettingenorganisaties die in feite of bij wet in een gemeenschappelijke staat werden gehouden, het vermogen hebben om gemeenschappelijk te genieten van de gronden, bossen en wateren die hen toebehoren.”

1920

 • Kaart van Welyn, Engeland
 • RH Tawney publiceert De Verkrijgende Maatschappij, waarbij een praktisch en moreel onderscheid wordt gemaakt tussen 'passieve eigendom' en 'actieve eigendom'.
 • Arthur E. Morgan wordt benoemd tot president van Antioch College in Yellow Springs, Ohio, een functie die hij tot 1936 bekleedt.
 • In Duitsland is de Reichshofstedewet aangenomen, waardoor kansarme gezinnen gemeenschappelijke grond kunnen kopen om er huizen op te bouwen. Het biedt ook bescherming tegen marktafscherming en bepaalde verkoopbeperkingen. 

1921

Nahalal, de eerste coöperatieve landbouwnederzetting georganiseerd volgens a mosjav, is gevestigd in de Jizreël-vallei in Palestina.

1923

Thorstein Veblen

1924

Sunnyside Gardens is ontwikkeld als een geplande gemeenschap op basis van Garden City-principes in Queens, New York.

1925

 • Nationale Biscuit Maatschappij
 • Oprichting van de Robert Schalkenbach Foundation om het publiek bewust te maken van de sociale filosofie en economische hervormingen die door Henry George worden bepleit.

1928

Ebenezer Howard overlijdt op 78-jarige leeftijd.

1929

 • Publicatie van Deze lelijke beschaving door Ralph Borsodi, die landspeculatie afkeurt en suggereert dat land moet worden behandeld als een 'trust'.
 • De nieuwe stad Radburn, New Jersey wordt gesticht. De planners - Clarence Stein, Henry Wright en Marjorie Sewell Cautley - nemen de principes van Garden City op in het ontwerp van Radburn.

1933

Tennessee Valley Authority

1934

Het Ejido-systeem wordt geïntroduceerd als een belangrijk onderdeel van de landhervorming in Mexico. (Een ejido is een gebied van gemeenschappelijk land waarin leden van de gemeenschap een duurzaam recht hebben om land te gebruiken en te bezetten - een vruchtgebruik dat aan hun erfgenamen kan worden nagelaten.)

1935

De ontwikkeling begint in drie nieuwe steden onder leiding van Rexford Guy Tugwell, hoofd van de Amerikaanse hervestigingsadministratie. Ontworpen volgens de lijnen van de Garden Cities in Engeland, worden uiteindelijk drie "greenbelt-steden" gebouwd: Greendale, Wisconsin; Groengordel, Maryland; en Greenhills, Ohio.

1936

Ralph Borsodi

1937

Het National Sharecroppers Fund is opgericht door de National Tenant Farmers Union om bekendheid te geven aan de benarde situatie van pachters en om aan te dringen op wetgeving ter ondersteuning van landarbeiders.

1938

Arthur Morgan stuurt zijn zoon, Griscom, naar het westen van North Carolina om land te zoeken. Met geld van een filantroop uit Chicago kan hij 1200 hectare kopen in een bergvallei, 40 kilometer ten noorden van Ashville.

1939

Celo is opgericht door Arthur E. Morgan in het westen van North Carolina, een gemeenschap op pachtgrond die uiteindelijk uitgroeit tot 40 boerderijen.

1940

 • Bryn Gweled
 • Community Service Inc. is opgericht in Yellow Springs, Ohio door Arthur E. Morgan.
 • Mildred en John Loomis vestigen Lane's End Homestead in Brookville, Ohio, naar het voorbeeld van de School of Living, waar Mildred de afgelopen twee jaar had gewerkt.
 • Vinoba Bhave wordt door Gandhi gekozen als de eerste individuele Satyagrahi.
 • Arthur Morgan richt twee nieuwe non-profitorganisaties op in Yellow Springs, Ohio: Community Service Inc. en de Fellowship for Intentional Community.

1941

Bayard Rustin

1942

 • De kleine gemeenschap
 • Zes leden van de Fellowship of Reconciliation organiseer het Comité voor rassengelijkheid in Chicago, dat de Congres voor rassengelijkheid (KERN).
 • Bob Swann en andere gewetensbezwaarden, waaronder Bayard Rustin, worden opgesloten in Ashland, Kentucky omdat ze weigeren zich in te schrijven voor de dienstplicht.
 • Clarence en Florence Jordan
 • Gandhi roept de Britten op om 'India te verlaten'.

1943

Bob Swann volgt een schriftelijke cursus aangeboden door Community Service Inc. De hoofdtekst van de cursus is die van Arthur Morgan De kleine gemeenschap. Terwijl hij nog in de gevangenis zit, begint Swann te corresponderen met Morgan, op zoek naar een toekomstige baan bij Community Service Inc.

1944

Bob Swann wordt vrijgelaten uit de gevangenis met een voorwaardelijke vrijlating van drie jaar. Als hij naar Washington DC verhuist, ontmoet hij Marjorie Shafer die werkt voor het Comité voor gewetensbezwaarden. Ze trouwen een jaar later.

1945

 • Ralph Borsodi verplaatst de programma's en bibliotheek van de School of Living naar de Loomis-boerderij buiten Dayton, Ohio, wanneer hij gedwongen wordt het land in Suffern, New York te verkopen.
 • Mildred Loomis
 • Coretta Scott schrijft zich in aan het Antioch College in Yellow Springs, Ohio. Tijdens haar twee jaar in Antiochië, voordat ze overstapte naar het New England Conservatory of Music, sluit ze zich aan bij de NAACP en de Race Relations and Civil Rights Committee van het College.

1946

 • Slater koning
 • Bob Swann aanvaardt een baan bij Community Service Inc. en verhuist met zijn gezin naar Yellow Springs, Ohio.
 • John C. Lincoln, een industrieel uit Cleveland, richt de Lincoln Foundation op in Phoenix, Arizona om onderzoek, publicatie en onderwijs over het werk van Henry George te ondersteunen. Dertig jaar later richt zijn zoon het Lincoln Institute of Land Policy op in Cambridge, Massachusetts
 • Coretta Scott

1947

 • Vrijheid Ruiters
 • Britse heerschappij komt tot een einde in India. Het land wordt onmiddellijk opgedeeld in India en Pakistan.

1948

 • 1948: Mahatma Ghandi
 • Peacemakers is opgericht in Gano, Ohio, in de buurt van Cincinnati, door Ernest en  Marion BromleyJuanita en  Wallie Nelson, Bayard RustinAJ MusteDwight MacDonaldRalph T. Templin, Roy Kepler, Cecil Hinshaw, Milton Mayer en Horace Champney.
 • Een daad van het Amerikaanse Congres dwingt Norris, Tennessee om door TVA op een openbare veiling te worden verkocht. Het wordt voor $ 2.1 miljoen gekocht door een investeringsgroep in Philadelphia, die vervolgens individuele eigendommen en huizen aan hun bewoners verkoopt.

1950

 • De familie van Clarence Jordan en andere Koinoniërs worden uit de Rehobeth Southern Baptist Church geëxcommuniceerd vanwege hun publiekelijk uitgesproken opvattingen over rassengelijkheid.
 • Vredestichters houden hun eerste nationale conferentie in de kerk van Eerwaarde Maurice McCrackin in de wijk West End van Cincinnati.

1951

Vinoba Bhave leidt Gramdan March in Sirsa 1960

Vinoba Bhave, de 'Walking Saint of India', haalt rijke landeigenaren over om percelen land te doneren aan de armen op het platteland en lanceert de beweging 'Land Gift' (Boodan).

1952

 • Fay Bennett treedt toe tot de staf van het National Sharecroppers Fund en wordt binnenkort de chief executive, een functie die ze de komende 18 jaar zal vervullen.
 • Het eerste Gramdan Village wordt opgericht in India.

1953

 • Vinoba Bhave in Time Magazine 1953

  Vinoba Bhave verschijnt op de cover van 11 meith uitgave van TIME Magazine.
 • Martin Luther King trouwt op 18 juni met Coretta Scott.

1954

 • Vinoba Bhave zet de 'Land Gift'-beweging om in de 'Village Gift'-beweging (Gramdan) en draagt ​​geschonken land over aan dorpstrusts die worden beheerd ten behoeve van verarmde boeren. Uiteindelijk zijn er in heel India 160,000 Gramdan-dorpen gesticht.
 • Het Amerikaanse Hooggerechtshof verbiedt segregatie op openbare scholen in Brown v Board of Education, waardoor de doctrine van "gescheiden maar gelijk" wordt vernietigd.

1955

Rosa Parks wordt gearresteerd in Montgomery, Alabama nadat ze weigerde achter in een stadsbus te gaan zitten, wat het begin was van een jarenlange campagne tegen segregatie in het openbaar vervoer van de stad.

1956

 • Koinonia boerderij teken
 • Wally Nelson en dominee Maurice McCrackin, twee leden van de Peacemakers-groep in Cincinnati, bezoeken de belegerde Koinonia Farm om steun te bieden.
 • Het interraciale zomerkamp van Koinonia in 1956 in Koinonia wordt geblokkeerd door een rechter in Georgië. De zoon van Miles Horton nodigt het kamp uit op de Highlander Folk School in Monteagle, Tennessee.
 • Slater King trouwt met Marion Townsend, nadat zijn tienjarig huwelijk met Valencia Laverne in een scheiding eindigt.
 • Morris Milgram haalt Bob Swann over om naar Philadelphia te verhuizen om toezicht te houden op de bouw van Concord Park, een interraciale woningbouwproject. De Swanns bezoeken regelmatig Bryn Gweled, dat vlakbij ligt.

1957

 • De Southern Christian Leadership Conference is opgericht door Martin Luther King, Charles K. Steele en Fred L. Shuttlesworth. King wordt benoemd tot SCLC's eerste president.
 • Dorothy Day
 • CB Koning, Slater King, en hun vrouwen, Carol en Marion, beginnen Koinonia Farm te bezoeken voor weekenddiners.
 • Het Comité voor Geweldloos Optreden (CNVA) wordt gevormd. Wanneer Clarence Jordan een van de eerste organisatorische bijeenkomsten van CNVA bijwoont, ontmoeten hij en Bob Swann elkaar voor het eerst.
 • Friends of Koinonia is opgericht om nationale steun te bieden in het licht van de voortdurende boycot van Koinonia's producten door lokale bedrijven.
 • Bij het 25-jarig jubileum van de Highlander Folk School is Martin Luther King de gastspreker. Dominee Maurice McCrackin en Conrad Brown uit Koinonia zijn aanwezig.

1958

Dominee Maurice McCrackin nodigt Clarence Jordon uit om naar Cincinnati te komen om het verhaal van Koinonia Farm te vertellen aan zijn gemeente in West End. Dorothy Swisshelm, een lid van McCrackin's kerk, verhuist naar Georgië en voegt zich later dat jaar bij Koinonia.

1959

 • Maurice Macrackin
 • Marjorie Swann is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens burgerlijke ongehoorzaamheid op een kernwapenlocatie in de buurt van Omaha, Nebraska. Zij en haar familie maken een reis van zes weken door het zuiden na haar vrijlating, waarbij ze Celo Community en Koinonia Farm bezoeken.

1960

 • Charles Sherrod en Carl-Braden 1963
 • Vier Afro-Amerikaanse studenten van North Carolina Agricultural and Technical College houden een sit-in bij een afgezonderde Woolworth's lunchbalie in Greensboro. Het evenement veroorzaakt soortgelijke geweldloze protesten in het hele Zuiden.
 • 1960: SNCC-logo
 • Bob en Marjorie Swann verhuizen naar Voluntown, Connecticut, waar ze fulltime werken als leiders en organisatoren voor het Comité voor Geweldloze Actie (CNVA).
 • The Vale, een opzettelijke gemeenschap die in Yellow Springs is begonnen door Griscom en Jane Morgan, is opgenomen. In 1980 wordt de grond onder de huizen in The Vale geschonken aan de Community Service Inc. Land Trust.
 • In december reizen Bayard Rustin en George Willougby, nationaal directeur van het Comité voor Geweldloze Actie, samen naar Calcutta om Vinoba Bhave te ontmoeten. Ze brengen een aantal dagen met hem door en trekken van dorp naar dorp.

1961

 • Freedom Riders-bus in brand
 • Operation Freedom wordt gevormd door leden van Peacemakers en leiders van de Civil Rights Movement. Op het bord staan ​​Maurice McCrackin, Ella Baker, Anne en Carl Braden, Ernest Bromley, Wally Nelson, Myles Horton, Clarence Jordan en Conrad Brown.
 • Charles Sherrod en Cordell Reagon
 • Aangeworven en getraind door Sherrod en Reagon, lanceren studenten uit de staat Albany in november een sit-in op het busstation van Albany, waarbij ze de onlangs aangenomen wet testen die bus- en treinterminals desegregatie opheft.
 • De Albany Movement wordt gelanceerd op 17 december. William G. Anderson wordt tot president gekozen. Slater King wordt gekozen tot vice-president.
 • Ralph Borsodi aanvaardt een baan als docent economie aan een universiteit in India. Hij maakt kennis met – en is enorm onder de indruk van – de Gramdan-beweging, die haar hoogtepunt bereikt tijdens Borsodi's tijd in India.

1962

 • Slater King leidt Albany March

  Slater King wordt president van de Albany Movement.

 • De Albany-beweging organiseert demonstraties in het centrum en dringt aan op de desegregatie van alle openbare voorzieningen. Martin Luther King en Ralph Abernathy zijn uitgenodigd in Albany. Ze sluiten zich aan bij de protesten en worden gearresteerd, samen met meer dan 1000 andere Afro-Amerikanen.
 • Martin Luther King Jr., Ralph Abernathy en Laurie Pritchett

 • CB-koning na aanvalBob Swann reist naar Mississippi om toezicht te houden op interraciale bemanningen die zwarte kerken herbouwen die zijn gebombardeerd door racisten.

1963

 • Martin Luther King zit gevangen tijdens protesten in Birmingham, Alabama. Hij schrijft zijn baanbrekende “Brief van de gevangenis van Birmingham” met het argument dat individuen een morele plicht hebben om onrechtvaardige wetten te negeren.
 • Negen leiders van de Albany-beweging, waaronder Slater King, worden gearresteerd en beschuldigd van samenzwering om de rechtsgang te belemmeren.
 • John Lewis wordt verkozen tot voorzitter van SNCC.
 • De NAACP-veldsecretaris van Mississippi, de 37-jarige Medgar Evers, wordt op 12 juni vermoord voor zijn huis in Jackson.
 • Martin Luther King Jr. in DC
 • 1964: Walk for Peace - AJ Muste (links), Lyttle (midden), Dave Dellinger (rechts)

1964

 • Vredesbetogers van Quebec naar Guantanamo blijven tot februari in de Albany-gevangenis. Zij worden vertegenwoordigd door CB King.
 • De Council of Federated Organizations, een netwerk van burgerrechtengroepen waartoe CORE en SNCC behoren, lanceert een enorme inspanning om zwarte kiezers te registreren tijdens wat bekend wordt als Freedom Summer.
 • Vader Albert McKnight
 • Op juli 2nd, ondertekent president Johnson de Civil Rights Act van 1964, de meest ingrijpende burgerrechtenwetgeving sinds de wederopbouw. De wet verbiedt discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie of nationale afkomst.
 • On August 4th, de lichamen van drie burgerrechtenwerkers- twee witte, een zwarte - worden gevonden in een aarden dam in Neshoba County, Mississippi. Het vermoorde trio, Michael Schwerner, Andrew Goodman en James E. Chaney, had gewerkt om zwarte kiezers te registreren.
 • Charles Sherrod reist in augustus naar Atlantic City, de locatie van de Democratic National Convention. Hij en andere SNCC-leiders dringen er bij de Conventie op aan om de petitie van de Mississippi Freedom Democratic Party te steunen om meer Afro-Amerikanen op de conventie te plaatsen.
 • CB Koning

1965

 • Bloody Sunday
 • Bob Swann neemt vijf jongeren mee om het Highlander Centre en de Koinonia Farm te bezoeken.
 • Slater koning

  Slater King schrijft een brief aan de Amerikaanse Commissie voor Burgerrechten, gekopieerd naar president Lyndon B. Johnson, waarin hij de Commissie informeert over het falen van Dougherty County en de stad Albany om achterstallige burgerrechtenhoorzittingen te houden en discriminatie en armoede te verminderen.
 • Charles Sherrod ontmoet Shirley Miller (Sherrod) tijdens een kiezersregistratievergadering in Baker County. Dit is vier maanden na de moord op Shirley's vader.
 • Het congres keurt de Voting Rights Act van 1965 goed, waardoor het voor zuidelijke zwarten gemakkelijker wordt om zich te registreren om te stemmen. Geletterdheidstests, poll-belastingen en andere soortgelijke vereisten die werden gebruikt om zwart stemmen te beperken, worden illegaal gemaakt.
 • Ralph Borsodi

1966

 • John Lewis treedt af als voorzitter van SNCC en wordt opgevolgd door Stokely Carmichael. Onder leiding van Carmichael omarmt SNCC de filosofie van zwarte macht en verdrijft blanke leden uit de organisatie.
 • De Vredestichters
 • Ralph Borsodi en Bob Swann organiseren een conferentie over 'Plans for the International Independence Institute'. De conferentie wordt bijgewoond door Fay Bennett, uitvoerend secretaris van het National Sharecroppers Fund.
 • Charles Sherrod en Shirley Miller trouwen in september.

1967

 • Charles Sherrod is het niet eens met het beleid van Stokely Carmichael om blanken uit de SNCC te verdrijven. Hij schrijft zich in bij Union Theological Seminary, waar hij een doctoraat in de godgeleerdheid behaalt.
 • De Amerikaanse Commissie voor Burgerrechten slaat alarm over discriminatie door USDA en waarschuwt dat er in 2000 vrijwel geen zwarte boerderijen meer zullen zijn, tenzij er iets wordt gedaan.
 • Internationaal Onafhankelijkheidsinstituut
 • Borsodi en Swann reizen in oktober naar Luxemburg om de International Foundation for Independence op te richten. Ze gaan verder naar Londen en ontmoeten EF Schumacher.
 • Dr. Martin Luther King Jr, Coretta Scott King en Arthur Morgan van Antioch College
 • Julius Nyerere, president van Tanzania, geeft zijn Arusha-verklaring af, een ontwikkelingsblauwdruk gebouwd rond Ujamaa-dorpen (ujamaa vijinini). Deze landelijke nederzettingen combineerden landbouwgrond in gemeenschappelijk bezit en beheer met percelen van een hectare die aan individuen werden gegeven om te bezetten en voor zichzelf te bewerken. Deze dorpen vormden, net als de Gramdan-dorpen in India, de inspiratie voor de vroege CLT's in de Verenigde Staten.
 • De Federatie van Zuidelijke Coöperaties is opgericht om Afro-Amerikaanse boeren te helpen bij het op de markt brengen van hun producten en het verbeteren van de economische omstandigheden in verarmde plattelandsgemeenschappen. Het jaar daarop reist Lewis Black, een van de 22 oprichters van de Federatie, met Slater King en zes anderen naar Israël om meer te weten te komen over coöperatieve nederzettingen op gehuurde grond. Bij hun terugkeer nemen Black, Charles Prejean en andere federatieleiders deel aan de planning van New Communities Inc. Shirley Sherrod werkt later voor het noodlandfonds van de federatie en helpt zwarte en blanke boeren om het verlies van hun eigen land te voorkomen.

1968

 • Martin Luther King wordt op 4 april vermoord in Memphis, Tennessee.
 • Fay Bennett treedt toe tot het bestuur van het International Independence Institute.
 • President Johnson ondertekent de Civil Rights Act van 1968 op 11 april een verbod op discriminatie bij de verkoop, verhuur en financiering van woningen.
 • Slater King, Bob Swann, Marion King en Fay Bennett in Israël

  Slater King, Marion King, Charles Sherrod, Fay Bennett, Bob Swann, Leonard Smith, Lewis Black en Albert Turner reizen in juni naar Israël, een reis die wordt gefinancierd door de Norman Foundation en het National Sharecroppers Fund. Bij hun terugkeer belegden ze in Atlanta een bijeenkomst met vertegenwoordigers van een tiental burgerrechtenorganisaties, om de oprichting in het Amerikaanse Zuiden aan te moedigen van zoiets als de mosjav model dat ze in Israël waren tegengekomen.

 • Millard Fuller en Clarence Jordan

  Clarence Jordan en Millard Fuller komen in augustus bijeen met vijftien vertrouwde adviseurs om een ​​nieuwe richting voor Koinonia te verkennen. Bob Swann en Slater King zijn aanwezig. Uit deze bijeenkomst besluit Koinonia om Partnership Housing op te richten, een voorloper van Habitat for Humanity.
 • In september komt een planningscomité voor de eerste keer in Atlanta bijeen om de structuur en functie van een "nieuw model van grondbezit" te bespreken, waarmee een jaar lang proces wordt gestart voor het opstellen van een blauwdruk voor New Communities Inc.
 • Op 21 oktober stuurt Clarence Jordan een brief aan Friends of Koinonia, waarin hij zijn visie uiteenzet voor maatschappe- lijke ondernemingen en maatschapshuisvesting, waarbij laatstgenoemde zal worden ontwikkeld op gehuurde grond.
 • Borsodi's Zeventien universele problemen van mens en samenleving wordt gepubliceerd in India. Het wordt later herdrukt in Green Revolution, het tijdschrift van de School of Living.
 • De huisvestingswet van Uruguay van 1968 stelt een kader vast voor het produceren, bezitten en exploiteren van coöperatieve woningen. Door gebruik te maken van deze wet, wordt Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM) uiteindelijk het meest verspreide stedelijke model van collectief grondbezit en coöperatief beheerde huisvesting in Latijns-Amerika.

1969

 • Koinonia-partners
 • New Communities Inc. (NCI) wordt opgericht en neemt de statuten aan die zijn opgesteld door CB King. De eerste officieren van NCI zijn Slater King, president; NS. Albert J. McKnight, vice-president; Fay Bennett, secretaris; en Leonard Smith, penningmeester.
 • Charles Sherrod

  Overlijden van Slater King in april, omgekomen bij een auto-ongeluk op 42-jarige leeftijd. Charles Sherrod wordt gekozen als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van NCI.
 • Overlijden van Clarence Jordan in oktober, getroffen door een hartaanval op 57-jarige leeftijd.
 • CB King wordt door het zwarte leiderschap van de staat voorgedragen als de eerste Afro-Amerikaanse kandidaat van Georgië voor het gouverneurschap. Hoewel hij niet wint, inspireert zijn kandidatuur grote aantallen zwarte mensen om zich te registreren om te stemmen.
 • Oprichting van kerkgemeenschapshuisvesting in Newport, Rhode Island. Jaren later, in de jaren tachtig, voegt CCH een gemeenschapsgrondvertrouwen toe aan zijn mix van programma's en begint het met het ontwikkelen van huizen met beperkte wederverkoop op gehuurde grond.

1970

 • Nieuwe Gemeenschappen Inc.
 • Mtamanika Youngblood komt voor het eerst naar NCI als zomervrijwilliger.
 • Arthur Morgan gaat met pensioen bij Community Service, Inc. Zijn zoon, Griscom Morgan, wordt de nieuwe directeur van CSI.

1971

 • Organiserend project in Zuidwest-Georgia
 • Lester Maddox, de segregationistische gouverneur van Georgië, blokkeert federale fondsen die zijn toegewezen door het Office of Economic Opportunity (OEO) voor de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappen.
 • Het International Independence Institute verhuist naar Ashby, Massachusetts. Het personeel van het Instituut bestaat nu uit Bob Swann, Erick Hansch, Ted Webster en Shimon Gottschalk.

1972

 • Na het afronden van haar laatste jaar op de universiteit aan NYU, verhuist Mtamanika Youngblood naar Albany en opent ze een Afrikaanse boetiek genaamd de Harambe Shop, terwijl ze vrijwilligerswerk doet bij New Communities en het Southwest Georgia Project.
 • The Community Land Trust: een gids voor een nieuw model voor grondbezit in Amerika
 • 1972: NCCLT Land is leven-poster
 • Oprichting van de Sam Ely Community Land Trust, een staatsorganisatie ter bevordering van de ontwikkeling van CLT in Maine. Sam Ely begint met de publicatie van een wijdverspreide krant, de Maine Land advocaat.

1973

 • Mtamanika Youngblood wordt ingehuurd om fulltime bij New Communities te werken als marketingspecialist en verkoopt producten en vee dat op de boerderij wordt gehouden.
 • Marie Cirillo en buren
 • De eerste Nationale Conferentie over Landhervorming wordt gehouden in San Francisco. Bob Swann levert een paper over "The Community Land Trust", waarin CLT's worden onderscheiden van trusts voor natuurbehoud.
 • Earthbridge Community Land Trust is gevestigd in Putney, Vermont. Een van de oprichters is een lokale Quaker, Christel Holzer, wiens 42 acres de eerste eigendommen van ECLT worden. In 1992 wordt ze de eerste aandeelhouder van de eerste woningbouwcoöperatie die is ontwikkeld door de Burlington CLT.

1974

 • Pauli Murray (bestuurslid van National Sharecroppers Fund) en Fay Bennett (uitvoerend directeur)

  Fay Bennett gaat met pensioen bij het National Sharecroppers Fund, waar ze sinds 1952 werkt.
 • Het Institute for Community Economics sponsort de eerste grote sprekerstour in de Verenigde Staten voor EF Schumacher, kort na publicatie van zijn bekendste boek, Klein maar fijn.

1975

 • Publicatie van The Peoples Land: een lezer over landhervorming in de Verenigde Staten, onder redactie van Peter Barnes. Inbegrepen in deze bloemlezing is het artikel van Bob Swann uit 1973, "The Community Land Trust."
 • Overlijden van Arthur Morgan op 97-jarige leeftijd.

1976

 • Chuck Matthei sluit zich aan bij Mitch Snyder, Perk Perkins en andere leden van het Center for Creative Nonviolence and Sojourners in een poging (zonder succes) om een ​​stedelijke CLT op te richten in Washington, DC, het Columbia Heights Community Ownership Project.
 • Charles Sherrod wordt gekozen in de Albany City Commission.
 • Linda en Millard Fuller

1977

 • Overlijden van Ralph Borsodi op 91-jarige leeftijd; EF Scumacher en Erick Hansch sterven hetzelfde jaar, alle drie binnen een maand na elkaar.
 • Susan Witt voegt zich als vrijwilliger bij de staf van het Institute for Community Economics.
 • Oprichting van de Valley CLT in Greenfield, Massachusetts, de eerste CLT van de staat. Twee van de eerste pachters zijn Wally en Juanita Nelson, vroege leden van Peacemakers en goede vrienden van CLT Hall of Famers Maurice McCrackin, Clarence Jordan en Chuck Matthei.

1978

 • Maria Cirillo
 • Chuck Matthei is uitgenodigd door Bob en Marjorie Swann, bekend van Peacemakers, om toe te treden tot het bestuur van het Institute for Community Economics.
 • Bob en Marjorie Swann reizen naar India om Vinoba Bhave te ontmoeten.
 • Lucy Poulin

1979

 • NS. Albert McKnight
 • Chuck Matthei

1980

 • Barbara Wieler
 • De Historic District Development Corporation is mede opgericht in Atlanta door Coretta Scott King, Christine King Farris en John Cox om "Sweet Auburn", de binnenstadswijk die deel uitmaakt van het Martin Luther King Jr. National Historic District, te behouden en nieuw leven in te blazen. Mtamanika Youngblood wordt genoemd als de eerste uitvoerend directeur van de organisatie.
 • Bob Swann

1981

 • Instituut voor Gemeenschapseconomie
 • John Lewis wordt verkozen in de gemeenteraad van Atlanta.
 • De Southside Community Land Trust wordt georganiseerd in Providence, Rhode Island, de eerste CLT die zich richt op stadslandbouw.
 • 1981: CLCC - Vivian Maxwell en Rev. Maurice McCrackin
 • Een jaarlijkse lezingenreeks wordt gelanceerd door de EF Schumacher Society (nu het Schumacher Center for a New Economics), met Wendell Berry en Wes Jackson als de eerste sprekers.

1982

 • Het Community Land Trust-handboek
 • NS. Albert J. McKnight wordt Pastor van de Heilige Geest Katholieke Kerk in Opelousas, Louisiana, een van de grootste Afro-Amerikaanse parochies in de VS, en blijft daar tot 1988.
 • 1982: Vinoba Bhave
 • Vertegenwoordigers van het Institute for Community Economics worden door een gemeenteraadslid in Burlington VT uitgenodigd om het CLT-model te pitchen voor burgemeester Bernie Sanders. Een jaar later, met de steun van Sanders, wordt $ 200,000 door de gemeenteraad toegewezen om de oprichting van een nieuwe stadsbrede CLT te zaaien.

1983

 • Kirby Wit
 • Voluntown-conferentiebrochure
 • Stonesfield Community Trust is gevestigd op het platteland van Oxfordshire en wordt algemeen erkend als de eerste CLT in Engeland.

1984

 • Optocht van Syracuse
 • Kirby en Nola White voegen zich bij de ICE-staf.
 • Tom McLean voegt zich bij de ICE-staf.

1985

 • New Communities Inc. verliest zijn land en gebouwen door executie.
 • Gemeenschappelijke grondschuif
 • ICE belegt een nationale conferentie over gemeenschapsleningen, bijgewoond door vertegenwoordigers van 35 geldschieters zonder winstoogmerk. Uit deze conferentie komt de National Association of Community Development Loan Funds voort, die de eerste vijf jaar wordt voorgezeten door Chuck Matthei.
 • Mildred Loomis stapt uit de redactie van groene Revolutie.
 • Chuck Collins en Greg Ramm voegen zich bij de ICE-staf.
 • Mike Brown en Patsy Murphy voegen zich bij de ICE-staf.
 • 1985: Advocaat David Watts (l) met Rick en Joann Beauchemin

1986

 • John Lewis wordt gekozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.
 • Dood van Mildred Loomis.
 • Oprichting van de eerste CLT's in Canada, die beide gericht zijn op het aanbieden van coöperatieve huisvesting: Colandco in Toronto en Communaute Milton-Parc in Montreal.

1987

 • John Lewis
 • Durham Community Land Trustees
 • NS. Albert J. McKnight wordt opgenomen in de Cooperative Hall of Fame.
 • De Vermont Housing and Conservation Trust Fund Act keurt de staatswetgever goed, stelt de Vermont Housing and Conservation Board in en stelt een prioriteit voor permanente betaalbaarheid van woningen bijgestaan ​​door VHCB.
 • Washington State Housing Trust Fund wordt opgericht.
 • Een pauselijke encycliek, Sollicitudo Rei Socialis, uitgegeven op 30 december door Johannes Paulus II, verklaart dat privé-eigendom niet uitsluitend privé van aard is, maar een sociale functie heeft. Door de taal aan te passen van de verkoop van huizen waarbij een koper een deel van het geld leent dat nodig is om een ​​onroerend goed te kopen en de titel voorwaardelijk verwerft, beweert Johannes Paulus dat "privé-eigendom... onder een sociale hypotheek valt."

1988

 • Overlijden van CB King in Albany, Georgia op 65-jarige leeftijd.
 • Dudley Street Buurtinitiatief
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Stony Point, New York.

1989

 • Michael Sky (en familie) van OPAL CLT
 • De eerste CLT wordt opgericht in New Hampshire: de Concord Area Trust for Affordable Housing (CATCH).
 • "Conventie 169" is aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie, als reactie op een beweging van inheemse volkeren in Latijns-Amerika die het herstel van territoriale rechten eisen. Artikel 14 bepaalde dat "de rechten van eigendom en bezit van de betrokken volkeren op de gronden die zij traditioneel bezetten worden erkend."
 • Publicatie van Duurzame gemeenschappen bouwen, uitgegeven door Ward Morehouse. Activisten in Engeland, die op zoek zijn naar alternatieve manieren om sociale en economische uitsluiting te bestrijden, worden sterk beïnvloed door dit boek, vooral de hoofdstukken van Shann Turnbull, Bob Swann en George Benello die verbanden leggen tussen CLT's, financiële instellingen voor gemeenschapsontwikkeling en arbeiderscoöperaties.

1990

 • Greg Ramm
 • Charles Sherrod doet afstand van zijn zetel in de Albany City Commission, nadat hij 14 jaar in dit gekozen ambt heeft gediend.
 • Vorming van stedelijke CLT's in Durham, North Carolina; Youngstown, Ohio; Schenectady, New York; Worcester, Massachusetts; Duluth, Minnesota; en Washington, DC.
 • Burlington-conferentiebrochure
 • National Affordable Housing Act van 1990 omgezet in wet, het creëren van het HOME-programma en het definiëren van Community Housing Development Organizations.
 • Home Inc. is gevestigd in de geadopteerde gemeenschap van Arthur Morgan in Yellow Springs, Ohio.
 • Elinor Ostrom, Nobelprijswinnaar, publiceert: Governing the Commons: de evolutie van instellingen voor collectieve actie. Ze stelt dat land en andere hulpbronnen efficiënt en duurzaam kunnen worden beheerd als gemeenschappelijke goederen (waarbij in wezen de stelling van Garrett Hardin in zijn essay uit 1968, "The Tragedy of the Commons" wordt weerlegd.
 • De Schumacher Center Library is gevestigd in South Egremont, Massachusetts "om de rijke traditie van gemeenschapseconomie te beheren." De bibliotheek houdt een archief bij van boeken, artikelen en persoonlijke papieren die zijn geschonken door personen wiens werk de CLT-beweging heeft beïnvloed, waaronder EF Schumacher en Robert Swann.

1991

 • 1991: David Abromowitz
 • Sol Levin uit Madison Area CLT
 • Chuck Matthei richt Equity Trust, Inc. op in Voluntown, Connecticut.
 • De Cooper Square Mutual Housing Association beheert 303 appartementen en 23 commerciële units in 19 gebouwen in Lower Manhattan. De onderliggende grond wordt overgedragen aan de nieuw gevormde Cooper Square Community Land Trust.
 • De Orange Community Housing and Land Trust wordt opgericht in Carrboro, North Carolina, en verandert later haar naam in de Community Home Trust

1992

 • Bernie Sanders
 • De Homestead CLT is opgericht in Seattle, Washington.
 • Artikel 27 van de Mexicaanse grondwet is gewijzigd om privatisering en verkoop van ejidal-land mogelijk te maken, een directe oorzaak van de Zapatista-opstand van inheemse volkeren en zelfvoorzienende boeren in Chiapas.

1993

 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Cincinnati, Ohio.
 • Burlington Associates in Community Development is opgericht door voormalige stadsambtenaren van het bestuur van burgemeester Bernie Sanders. Over een periode van 20 jaar biedt deze adviescoöperatie technische assistentie aan meer dan honderd nieuwe en bestaande CLT's in de VS.

1994

 • De zagerij CLT is gevestigd in Albuquerque, New Mexico.
 • Straten van Hoop
 • HUD kent ICE de eerste van een aantal grote subsidies toe voor het verlenen van technische bijstand aan CLT's.
 • Oprichting van de Tanzania-Bondeni Community Land Trust in Kenia, de eerste CLT in Afrika
 • 1994: Athene Land Trust-logo

1995

Het aantal community land trusts in de Verenigde Staten bereikt 100.

1996

 • Charles Sherrod loopt tevergeefs voor de Georgia State Senaat, zijn laatste poging tot politiek ambt.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Washington, DC.
 • Vasthouden van grond-dvd
 • De State College Community Land Trust is opgericht in State College, Pennsylvania.
 • De Sawmill Community Land Trust is opgericht in Albuquerque, New Mexico.
 • NeighborSpace is opgericht naar aanleiding van een rapport van de stadsplanningsafdeling dat Chicago per hoofd van de bevolking op het gebied van open ruimte achterloopt op andere grote steden. Het rapport beveelt aan om een ​​non-profit, stadsbrede community land trust op te richten om stadstuinen te houden.

1997

 • Timothy Pigford, samen met 400 andere Afro-Amerikaanse boeren, spant een federale rechtszaak aan tegen... Dan Glickman, de Amerikaanse minister van Landbouw. De eisers beweren dat de USDA zwarte boeren oneerlijk heeft behandeld bij het toekennen van prijssteunleningen, rampenbetalingen, leningen voor "boerderijeigendom" en bedrijfsleningen.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Durham, North Carolina.
 • Gregg Ramm verlaat ICE. Sarah Page wordt aangenomen als nieuwe directeur van ICE.
 • De Tanzania Bondeni Community Land Trust in Kenia is tweede in de World Habitat Award en heeft de laatste ronde bereikt in de internationale competitie die wordt gesponsord door UN-Habitat.

1998

Huizen en handen filmen

1999

 • Zwarte boeren winnen een schikking van $ 375 miljoen van het Amerikaanse ministerie van landbouw, waarmee ze een class action-zaak oplossen die USDA had beschuldigd van raciale vooroordelen (Pigford tegen Glickman).
 • New Communities Inc. dient op 13 oktober zijn eigen Pigford-claim in tegen USDAth, waarin wordt beweerd dat discriminerende leningen door het Georgia-kantoor van de Famers Home Administration hebben bijgedragen aan het mislukken van de landbouwactiviteiten van NCI en het verlies van zijn land.
 • St Paul Nationale CLT-conferentie
 • Oprichting van de Northwest CLT Coalition, het eerste regionale netwerk van CLT's.
 • De Portland Community Land Trust wordt opgericht in Portland, Oregon en verandert tien jaar later zijn naam in Proud Ground.
 • Community Finance Solutions is opgericht aan de Universiteit van Salford en biedt actieonderzoek, beleidsadvocatuur en praktische ondersteuning voor vroege CLT-startups in Engeland.

2000

 • 2000: Zagerij ED Debbie O'Malley, leidt een tournee op de nationale CLT-conferentie
 • De Minnesota Community Land Trust Coalition wordt gevormd.
 • Marie Cirillo geeft de twintigste jaarlijkse EF Schumacher-lezing, “Verhalen uit een Appalachian Community”, beschrijft de invloeden en waarden achter de Woodland Community Land Trust.

2001

 • Fannie Mae geeft een modelrijder vrij voor gebruik met de CLT erfpacht. Fannie Mae publiceert ook Richtlijnen voor de taxatie van onroerend goed waarop een erfpachtrecht en/of Community Land Trust rust.
 • Oprichting van de Community Land Association of Marin (CLAM) in Point Reyes, Californië.
 • Oprichting van de Cuyahoga Community Land Trust in Cleveland, Ohio (die later fuseert met Neighborhood Housing Services of Greater Cleveland).

2002

 • Overlijden van Sol Levin, oprichter van de Madison Area CLT, op 22 februarind op de leeftijd van 70.
 • De hoorzitting vindt plaats op 30 julith voor de discriminatiezaak aangespannen door New Communities Inc. tegen de Farmers Home Administration en USDA.
 • 2002: DC-beleidsconferentie - Aaron Miripol, Mike Brown, Paul Wellstone, Jim Michler-Philbin, Jeff Corey
 • Chuck Matthei
 • Baanbrekend en inwijding vindt plaats in november voor het CB King Federal Courthouse in Albany, Georgia. Het is het eerste federale gerechtsgebouw dat is ontworpen door een Afro-Amerikaanse architect, Joseph W. Robinson.
 • Overlijden van Fay Bennett Watts op 19 december in Shelburne Vermont.
 • Publicatie door ICE van de tweede editie van de Juridische handleiding Community Land Trust.
 • Stad van meren CLT
 • Fundacion Eco Verde Sostenible, een organisatie die wordt gesponsord door de Honduras Community Support Corporation, is opgericht als een regionale landtrust, die waterbronnen en stroomgebieden verwerft en permanent beschermt waarvan informele nederzettingen in de bergen van Honduras afhankelijk zijn.

2003

 • Overlijden van Bob Swann op 13 januarith op de leeftijd van 84.
 • Burlington CLT-wederverkooponderzoek
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Syracuse, New York.
 • De Urban Land Conservancy is opgericht in Denver, Colorado om land vast te houden en de betaalbaarheid te behouden voor locaties die worden beïnvloed door doorvoergerichte ontwikkeling.
 • De San Francisco CLT is opgenomen.
 • Passage van de Land Reform Act in Schotland, waarbij gemeenschappen met een bevolking tot 10,000 een eerste recht van weigering krijgen om land te kopen als een eigenaar van plan is het eigendom over te dragen, op voorwaarde dat een representatieve gemeenschapsinstantie wordt gevormd om de aankoop uit te voeren.

2004

 • De wetgevende macht van Puerto Rico draagt ​​200 acres land in San Juan over aan de Cano Martin Pena Community Land Trust.
 • Eerwaarde Albert McKnight
 • Mtamanika Youngblood schrijft een memorandum aan de Annie E. Casey Foundation waarin zij de oprichting aanbeveelt van een gemeenschapsgrondvertrouwen in de wijk Pittsburgh in Atlanta.
 • Guus Nieuwpoort
 • Oprichting van de Cano Martin Pena Community Land Trust in Puerto Rico, het eerste gebruik van een CLT bij het regulariseren van land- en woningtitels binnen een informele nederzetting.

2005

 • Het aantal community land trusts in de Verenigde Staten bereikt 200.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Portland, Oregon. Op de conferentie wordt een commissie gekozen door vertegenwoordigers van 51 CLT's om een ​​nieuw nationaal netwerk van CLT's te plannen. Een andere planningscommissie, met financiering en leiderschap van het Lincoln Institute of Land Policy, begint te werken aan een kader om training en onderzoek naar CLT's te verbeteren.
 • 2005 - Delray Strand CLT
 • Oprichting van de Figueroa Corridor Community Land Trust in Los Angeles, die later haar naam verandert in TRUST South LA (Tenemos que Reclamar y Unidos Salvar la Tierra-South LA).

2006

 • 2006: Inwijding van het Civil Rights Park in Albany, met Charles en Shirley Sherrod in het midden
 • Overlijden van Coretta Scott King op 30 januarith op de leeftijd van 78.
 • Cypress Pond Plantation wordt op de markt gebracht tegen een verkoopprijs van $21 miljoen.
 • Seabeck-conferentiebrochure - april 2006
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in juli in Boulder, Colorado. De statuten van het National CLT Network worden geratificeerd en functionarissen worden gekozen: Lisa Byers, voorzitter; Jim Mischler-Philbin, vice-president; Dannie Bolden, secretaris; en Devika Goetschius, penningmeester.
 • De nieuw opgerichte Swann-Matthei Award wordt door het netwerk toegekend aan Marie Cirillo en John Emmeus Davis.
 • Oprichting van de Diamond State Community Land Trust, de eerste staatsbrede CLT.
 • Greg Rosenberg Lesgeven aan Chaska
 • Oprichting van de Chicago CLT op instigatie van City of Chicago.

2007

 • De activa van het Institute for Community Economics zijn op drie manieren verdeeld met zijn belangrijkste intellectuele eigendom, De CLT Juridische Handleiding en  Huizen & Handen, naar Equity Trust gaan; zijn archieven gaan naar de EF Schumacher Society; en de naam en het doorlopende leningfonds dat is overgenomen door de National Housing Trust.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Minneapolis, Minnesota. 
 • Oost-Londen CLT
 • Oprichting van de Cornwall Community Land Trust, een van de eerste CLT's van Engeland en het model voor de latere ontwikkeling van een netwerk van 'paraplu-CLT's' in het hele land. 

2008

 • 2008: Nationale CLT-netwerktraining aan Morehouse College
 • In Atlanta begint de planning voor manieren om de uitbreiding van CLT's te ondersteunen als onderdeel van de transitgerichte ontwikkeling van de Beltline, een proces geleid door Mtamanika Youngblood (Atlanta Civic Site), Valarie Wilson (Atlanta Beltline Partnership) en Andy Schneggenburger (Association of Neighborhood- gebaseerde ontwikkelaars).
 • Stad-CLT-partnerschapsrapport
 • Het Troy Gardens-project van Madison Area CLT ontvangt de eerste prijs voor betaalbare woningen die verantwoord zijn gebouwd van de Home Depot Foundation.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Boston, Massachusetts. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs op Ellie Kastanopolous_en Susan Witt.
 • De Champlain Housing Trust wint de World Habitat Award, uitgereikt door de Building and Social Housing Foundation in samenwerking met de Verenigde Naties.
 • Een formele definitie van een "community land trust" voor Engeland en Wales is opgenomen in de Housing and Regeneration Act van 2008.
 • Begin van de 'Grote Recessie', een wereldwijde financiële crisis die zijn oorsprong vindt in de speculatieve hefboomwerking van hypotheken door particuliere kredietverstrekkers en een uiteenspattende vastgoedzeepbel in de Verenigde Staten.

2009

 • Eerste CLT-training in Australië (Sydney)
 • De National CLT Academy publiceert een onderzoeksrapport, geschreven door Emily Thaden, waarin wordt gedocumenteerd dat het aantal wanbetalingen van hypotheken en hypotheken bij CLT-huiseigenaren aanzienlijk lager is dan bij wanbetalingen en faillissementen bij eigenaren van huizen met marktconforme tarieven.
 • National CLT Academy houdt een driedaagse training van 29 april tot 1 mei in Orlando, Florida.
 • Shirley Sherrod krijgt in juli bericht van het Witte Huis dat ze is geselecteerd om de nieuwe staatsdirecteur voor plattelandsontwikkeling in Georgië te worden.
 • Op aandringen van de gouverneur van Puerto Rico en de burgemeester van San Juan, keurt de wetgever een wet goed die 200 acres land terugneemt die reeds aan de Cano Martin Pena Community Land Trust waren overgedragen.
 • Na tien jaar te zijn afgewezen door USDA, ontvangen de Sherrods een telefoontje van NCI's advocaat, Rose Sanders, die zegt dat New Communities Inc. een schikking van $ 12 miljoen heeft gekregen.
 • Het Heritage Lands Initiative is opgericht als een gecharterd comité van het National CLT Network, dat opkomt voor de rechten van gemarginaliseerde gemeenschappen wier land met verlies wordt bedreigd.
 • Er is een memorandum van overeenstemming ondertekend tussen het National CLT Network en Habitat for Humanity International om cross-training, technische ondersteuning en gezamenlijke ontwikkeling tussen hun achterban te bevorderen.
 • 2009: Shirley Sherrod en Maria Hernandez-Torrales
 • Oprichting van de Oakland CLT in Oakland, Californië.
 • 2009: Wereldhabitatstudiebezoek aan Burlington

2010

 • Nationaal CLT-netwerk (VK)
 • De Waratah CLT Association is opgericht in Sydney om de ontwikkeling van CLT in Australië te bevorderen.
 •  

  Shirley Sherrod

 • De Community Land Trust-lezer
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Albuquerque, New Mexico. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs op David Abromowitz en Charles & Shirley Sherrod.
 • Het Cornerstone Partnership wordt gelanceerd om het nationale profiel van gedeeld eigenwoningbezit te vergroten. Het Nationaal CLT-netwerk is een van de stichtende leden van het partnerschap.
 • Equity Trust publiceert Behoud van boerderijen voor boeren: Een handleiding voor degenen die werken om boerderijen betaalbaar te houden. Deze handleiding van 136 pagina's, geschreven door Kirby White, bevat case-study's en een model agrarische erfpacht, waarbij het CLT-model wordt toegepast op landbouwgrond.

2011

 • Cypress Pond Plantation wordt op 29 juni gekocht door New Communities Incth Voor $ 4.5 miljoen.
 • Publicatie van de derde editie van de Juridische handleiding Community Land Trust.  Deze bijgewerkte en uitgebreide editie, geproduceerd onder auspiciën van de National CLT Academy, krijgt een nieuwe titel van: De technische handleiding van de CLT.
 • Mtamanika Youngblood
 • De Community Justice Land Trust is opgericht als een dochteronderneming van het Women's Community Revitalization Project, de enige door vrouwen geleide gemeenschapsontwikkelingsorganisatie in Philadelphia, opgericht in 1987.
 • "Proof of Concept” rapport gepubliceerd door Bob Patterson en Karl Dyson van Community Finance Solutions, waarin het 10-jarige succes van de National Community Land Trust Demonstration and Empowerment Programs wordt gedocumenteerd.
 • 2011: Slagerswapens

2012

 • Het CLT Research Collaborative, dat een webgebaseerde bibliotheek met publicaties over CLT's en een virtuele gemeenschap van onderzoekers creëert, wordt gelanceerd door de National CLT Academy.
 • Vrijgave van terrein winnen, een vervolg op de video uit 1996 over DSNI (Grond vasthouden), geproduceerd door Mark Lipman en Leah Mahan.
 • De burgemeester van Londen, Boris Johnson, kondigt op 12 mei aanth dat een vervallen terrein waarop het St. Clements Hospital vroeger was gevestigd, zal worden overgedragen aan de East London Community Land Trust, de eerste stedelijke CLT in het Verenigd Koninkrijk.
 • Het Nationaal CLT-netwerk wordt geherstructureerd, waarbij de programma's van de CLT Academy en het Heritage Lands Initiative worden opgesplitst in twee nieuwe afdelingen: Capacity & Community Building en Research & Public Policy.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Burlington, Vermont. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs tegen de Amerikaanse senator Bernie Sanders.
 • Het netwerk kondigt ook de oprichting aan van de John Emmeus Davis-prijs voor studiebeurs om op toekomstige conferenties te worden gepresenteerd aan personen die "een aanzienlijke wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd om het gebied van gemeenschapslandtrusts te bevorderen, of die inspirerende leraren, coaches of mentoren zijn."
 • Comité CLT Brussel

2013

 • Publicatie van Beyond Housing: Community Land Trusts en stadslandbouw en commerciële ontwikkeling door Greg Rosenberg en Jeffrey Yuen, in opdracht van het National CLT Network.
 • Straten van dromen
 • De wetgevende macht van Puerto Rico keert terug en geeft 200 acres land in San Juan terug aan de Cano Martin Pena Community Land Trust.
 • Wortels van de CLT-dvd
 • Publicatie van een werkdocument van het Lincoln Institute of Land Policy getiteld: De rol van Community Land Trusts bij het bevorderen van billijke, transitgerichte ontwikkeling: casestudy's uit Atlanta, Denver en de tweelingsteden.
 • Oprichting van het California CLT Network, dat binnen een paar jaar uitgroeit tot meer dan 20 CLT's verspreid over de staat.
 • Het Communaute Milton Parc in Montreal, Canada is tweede in de World Habitat Award en heeft de laatste ronde bereikt in de internationale competitie die wordt gesponsord door UN-Habitat.
 

2014

 • 2014 - Wortels en takken logo
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Cleveland, Ohio.
 • Overlijden op 14 maartth van Marge Swann op 93-jarige leeftijd, mede-oprichter van het Committee for Nonviolent Action, co-editor van het eerste boek over CLT's, gepubliceerd in 1972, en een vroeg bestuurslid van het Institute for Community Economics.
 • Julie Brunner
 • Les Editions Ecosociete in Montreal publiceert Manuel d'antispéculation immobilière: een introductie aux fiducies foncières communautaires. Deze verzameling essays, onder redactie van John Emmeus Davis en vertaald door Michel Durand, introduceert een Franstalig publiek bij het CLT.
 • Dekking voor tuinsteden van de 21e eeuw