Voorheen Centrum voor CLT Innovatie

Timeline

Geschiedenis van de Community Land Trust Movement

Het International Centre for Community Land Trusts heeft een tijdlijn opgesteld die de intellectuele en politieke achtergrond van de internationale community land trust-beweging in kaart brengt. De moderne CLT is afgeleid van New Communities Inc., een prototype dat in de jaren zeventig werd ontwikkeld door Afrikaans-Amerikaanse burgerrechtenactivisten in de Verenigde Staten, maar die ‘eerste CLT’ was zelf een product van baanbrekende ideeën, sociale experimenten en politieke strijd die ging er vele jaren aan vooraf. Deze tijdlijn geeft belangrijke mijlpalen aan in de ontwikkeling van de CLT, waarbij denkers, activisten, publicaties en precedenten van over de hele wereld worden geëerd die hebben bijgedragen aan de creatie van nieuwe gemeenschappen – terwijl de belangrijkste gebeurtenissen die daarna volgden worden belicht en de groei van een mondiale CLT-beweging werd gezaaid. Er zullen regelmatig toevoegingen aan de Tijdlijn worden gedaan naarmate nieuwe historische informatie aan het licht komt en naarmate beoefenaars nieuwe hoofdstukken schrijven in het zich ontvouwende verhaal van de CLT.

Landeigendom in de antieke wereld

In het oude India, zoals in een groot deel van de wereld, werd land gezien en gebruikt als een gemeenschappelijk erfgoed, een geschenk van de natuur aan alle bewoners van de aarde. Verwijzingen naar grondbezit in de Vedische teksten, het fundament van de hindoeïstische spiritualiteit, verbieden het vervreemden van land. In de vroege joods-christelijke traditie wordt land op dezelfde manier gezien als een gedeelde erfenis van de mensheid, niet als een privéartikel. In Leviticus 25:23 wordt vermeld dat God zou zeggen: “Het land zal niet permanent worden verkocht, want het land is van Mij; want jullie zijn vreemdelingen en bijwoners bij Mij.”

Romeinse Rijk

Terwijl het Romeinse rijk zich over een groot deel van de wereld verspreidt (509 v. Chr. - 395 n. Chr.), worden duizenden veroverde hectaren door de keizer toegekend aan bevoorrechte individuen, waarmee de wettelijke basis wordt gelegd voor de particuliere eigendomsrechten van land in Europa en Engeland. Buiten het politieke en culturele bereik van het rijk blijft collectief grondbezit echter wijdverbreid. Individuen blijven landgrondstoffen bezetten en gebruiken, niet als persoonlijk eigendom, maar als vruchtgebruik.

Pre-Columbiaans Amerika

Voorafgaand aan de komst van Europese conquistadores en immigranten, kunnen sommige inheemse volkeren van Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied grond voor persoonlijk gebruik bezitten, vooral waar landbouw veel voorkomt. Maar zelfs hier worden de meeste landen, bossen en wateren rond tribale nederzettingen als commons behandeld. Onder nomadische stammen, waaronder die in de Great Plains van Noord-Amerika, is particulier grondbezit een vreemd begrip. Inheemse Amerikaanse landen zijn geen eigendom van individuen. Ze kunnen niet worden verkocht door een stamhoofd. Ze behoren tot de hele gemeenschap.

1654

Vijftig acres in Boston zijn gereserveerd voor het gemeenschappelijk gebruik van de stedelingen. Boston Common, het oudste stadspark in Noord-Amerika, wordt als model gebruikt door andere koloniale nederzettingen die ook land ter beschikking stellen voor collectief gebruik door alle inwoners. 

1689

John Locke publiceert de Tweede verhandeling over de regering. Het hoofdstuk “On Property” geeft een invloedrijke, morele rechtvaardiging voor het insluiten en omzetten van de commons in afzonderlijke percelen die eigendom zijn van en uitsluitend worden gebruikt als privé-eigendom. Vaak wordt echter over het hoofd gezien het voorbehoud dat privé-eigendom van land alleen gerechtvaardigd is als andere mensen niet worden geschaad ("Lockean-voorbehoud"). 

1755

Jean-Jacques Rousseau. schrijft in zijn Discours over ongelijkheid: "Je bent verloren als je vergeet dat de vruchten van de aarde van iedereen zijn en de aarde van niemand."

1795

De VS en Spanje ondertekenen het Verdrag van San Lorenzo, waardoor een groot deel van het continent tussen hen in wordt opgedeeld. Wat volgt is een eeuw van seriële catastrofes voor indianen terwijl hun land stukje bij beetje wordt ingenomen.

1797

Thomas PainePublicatie van agrarische justitie door Thomas Paine met het argument dat alleen structurele verbeteringen moeten worden behandeld als individueel eigendom, niet als land.

1830

De Indian Removal Act van 1830 wordt uitgevaardigd door het Amerikaanse Congres, waardoor presidenten Jackson en Van Buren de bevoegdheid krijgen om inheemse Amerikaanse stammen in het oosten - waaronder de Seminole, Choctaw, Cherokee en Chickasaw - met geweld te verplaatsen naar reservaten ten westen van de Mississippi.

1839

Geboorte van Henry George in Philadelphia, Pennsylvanië.

 

1844

De Rochdale Society of Equitable Pioneers wordt opgericht in Rochdale, Engeland. De zeven principes van de Rochdale Pioneers vormen de basis van de moderne coöperatieve beweging.

1848

John Stuart Mills publiceert Principes van politieke economie. Hij gebruikt de uitdrukking "onverdiende increment" om de gewaardeerde waarde van land te beschrijven die ontstaat als gevolg van de ontwikkeling van de samenleving. Vijftig jaar later wordt dit concept de basis en rechtvaardiging voor Henry George's 'enkelvoudige belasting', een mechanisme voor het terugvorderen van winsten in grondwaarde die door de gemeenschap zijn gecreëerd om de gemeenschap ten goede te komen.

1850

Ebenezer Howard is geboren in Londen.

1862

De Morrill Act wordt aangenomen door de Amerikaanse regering, waarbij miljoenen acres land in federaal eigendom aan staten wordt toegekend voor de oprichting en uitbreiding van onderwijsinstellingen. Het areaal dat aan deze "landbeurscolleges" wordt geschonken, wordt door de federale overheid afgenomen van ongeveer 250 Indiaanse stammen, bands en gemeenschappen.

1868

Karl Marx publiceert een essay waarin wordt opgeroepen tot de nationalisatie van het land, terwijl hij zich verzet tegen het verhuren van kleine percelen aan coöperaties en particulieren. Dit tegenstrijdige standpunt blijkt later problematisch voor linkse pleitbezorgers van Tuinsteden, erfpacht en woningbouwcoöperaties. 

1869

Geboorte van Mohandas K. Gandhi.

1871

Ebenezer Howard emigreert op 21-jarige leeftijd met twee vrienden naar Amerika, waar hij probeert te boeren in Nebraska.

1878

Arthur E Morgan is geboren in Cincinnati, Ohio. Familie verhuist al snel naar St. Cloud, Minnesota.

 

1879

1879: Vooruitgang en armoedePublicatie van Vooruitgang en armoede door Hendrik George.

1881

Henry George geeft een reeks openbare lezingen in Ierland en Engeland.

1883

Publicatie van Henry George's Sociale problemen.

1885

 • Chef KraaienpootChief Crowfoot (1830 - 1890), leider van de Blackfeet First Nation tijdens de Europese vestiging van het Canadese Westen, houdt in 1885 een beroemde toespraak waarin hij de houding van zijn volk tegenover grondbezit tegenover die van de blanke kolonisten stelt: “We kunnen de levens van mannen niet verkopen en dieren; daarom kunnen we dit land niet verkopen. Het is hier voor ons neergezet door de Grote Geest en we kunnen het niet verkopen omdat het niet van ons is. . . . Als cadeau voor jou zullen we je alles geven wat we hebben dat je mee kunt nemen, maar het land, nooit.”
 • De Russische auteur Leo Tolstoj publiceert "Hoeveel land heeft een mens nodig", waarin hij pleit tegen het privébezit van land.

1886

 • Henry George voert campagne voor burgemeester van New York City als kandidaat van de United Labour Party.
 • 1886: Henry George en de Draakpublicatie van George's Bescherming of vrijhandel.
 • Geboorte van Ralph Borsodi.

1887

Passage van de Dawes Act, die Amerikaanse presidenten machtigt om land af te nemen van indianenstammen door leden van de stam individuele volkstuinen toe te kennen. Het heeft het effect van het verminderen van de inheemse Amerikaanse grondbezit van 147 miljoen acres in 1887 tot 55 miljoen acres in 1934.

1890

 • 1890: Henry George in AustraliëHenry George brengt zijn enkele belastingboodschap naar Australië en Nieuw-Zeeland.
 • Theodor Hertzka, een Oostenrijkse econoom, publiceert: Freeland: een sociale verwachting, waarin het kader wordt gepresenteerd voor een economische vereniging gevestigd op grond zonder eigendom. Het is een van de theoretische grondslagen voor de kibboetsen, die later in Israël werden opgericht.

1894

Fairhope-logoFairhope Single Tax Colony wordt opgericht in Alabama.

1895

Geboorte van Vinoba Bhave.

1896

Leon Walras, een Franse econoom, publiceert: Studies van toegepaste politieke economie: theorie van de productie van sociale rijkdom. Hij pleit voor de nationalisatie en verpachting van land, waarvan de opbrengst wordt gebruikt om openbare diensten te financieren.

1897

Henry George wordt overgehaald om zich voor de tweede keer kandidaat te stellen voor het burgemeesterschap van New York City, terwijl hij zich verzet tegen Tammany Hall als kandidaat van de arbeidsorganisaties van de stad. Vier dagen voor de verkiezingen sterft hij op 29 oktober aan een beroerte.

1898

Tuinsteden van morgenPublicatie van Morgen: een vreedzaam pad naar echte hervorming door Ebenezer Howard later heruitgegeven als Tuinsteden van morgen.

1899

Ebenezer Howard richt de Garden Cities Association op, tegenwoordig bekend als de Town and Country Planning Association.

1900

 • Een enkele belastingkolonie wordt opgericht in Arden, Delaware.
 • Geboorte van Mildred Jensen Loomis (5 januari 1900) op een boerderij in de buurt van Blair, Nebraska. In de jaren dertig werkte ze samen met Ralph Borsodi aan de oprichting van de School of Living. Van 1930 - 1943 was ze directeur van de school en redacteur van het tijdschrift, groene Revolutie.

1901

Zionisten onder invloed van Henry George richten het Joods Nationaal Fonds in Palestina op.

1902

Ebenezer Howard's boek uit 1898 is herzien en opnieuw uitgegeven onder een nieuwe titel, Tuinsteden van morgen.

1903

Oprichting van de eerste Garden City in Engeland, Letchworth.

1904

 • In maart worden Barry Parker en Raymond Unwin aangesteld als adviserend architectenbureau om toezicht te houden op het ontwerp en de ontwikkeling van Letchworth.
 • 1904: MonopolieLizzie Maggie ontvangt een Amerikaans patent voor een nieuw bordspel, ontworpen om de anti-huisbaas en anti-speculatie-ideeën van Henry George bij te brengen. Nadat het is verkocht aan Parker Bros., wordt Maggie's spel omgevormd tot het landroofspel Monopoly.

1907

 • Rudolph Eberstadt, Duitse econoom en stedenbouwkundige, publiceert Speculatie in moderne stedelijke ontwikkeling, wijzend op grondspeculatie als oorzaak van stijgende huurprijzen.
 • Karl von Mangoldt, Duitse woninghervormer, publiceert De stedelijke landvraag het onderzoeken van de rol van grondspeculatie in de uitbreiding van Duitse steden en het oproepen tot socialisatie van het land.

1909

Winston Churchill, sprekend in Edinburgh op 17 juli, verklaart: “Het landmonopolie is niet het enige monopolie dat bestaat, maar het is verreweg het grootste monopolie – het is een eeuwigdurend monopolie en het is de moeder van alle andere vormen van monopolie. .”

1910

Emiliano Zapata en Francisco "Pancho" Villa leiden de Mexicaanse revolutie. Onder de slogan 'Land en Vrijheid' stellen de Zapatistas voor inheems collectief eigendom en libertair socialisme.

1911

Ebenezer Howard verhuist naar een woningbouwcoöperatie met beperkte aandelen in Letchworth, bekend als Homegarth.

1913

Oprichting van Canberra, hoofdstad van Australië. Gelegen op land dat eigendom is van en gehuurd is van het Australian Capital Territory, werden de ambtstermijn en het ontwerp van Canberra beïnvloed door de ideeën van Henry George en Ebenezer Howard.

1917

Artikel 27 van de Mexicaanse grondwet legaliseert gemeenschappelijk eigendom en stelt dat: “mede-eigenaren, rancherías, zullen nederzettingen, congregaties, stammen en andere nederzettingenorganisaties die in feite of bij wet in een gemeenschappelijke staat werden gehouden, het vermogen hebben om gemeenschappelijk te genieten van de gronden, bossen en wateren die hen toebehoren.”

1920

 • Kaart van Welyn, EngelandOprichting van de tweede Garden City in Engeland, welwyn.
 • RH Tawney publiceert De Verkrijgende Maatschappij, waarbij een praktisch en moreel onderscheid wordt gemaakt tussen 'passieve eigendom' en 'actieve eigendom'.
 • Arthur E. Morgan wordt benoemd tot president van Antioch College in Yellow Springs, Ohio, een functie die hij tot 1936 bekleedt.
 • In Duitsland is de Reichshofstedewet aangenomen, waardoor kansarme gezinnen gemeenschappelijke grond kunnen kopen om er huizen op te bouwen. Het biedt ook bescherming tegen marktafscherming en bepaalde verkoopbeperkingen. 

1921

Nahalal, de eerste coöperatieve landbouwnederzetting georganiseerd volgens a mosjav, is gevestigd in de Jizreël-vallei in Palestina.

1923

Thorstein VeblenPublicatie van Afwezig eigendom en zakelijke onderneming in recente tijden: de zaak van Amerika waarin Thorstein Veblen verklaart dat speculatie met land, en niet honkbal, het 'Great American Game' is.

1924

Sunnyside Gardens is ontwikkeld als een geplande gemeenschap op basis van Garden City-principes in Queens, New York.

1925

 • Nationale Biscuit MaatschappijNational Biscuit Company (Nabisco) begint met de productie van geraspte tarwe in zijn nieuwe fabriek op gehuurde grond in Welwyn Garden City, waar 100 werknemers werken.
 • Oprichting van de Robert Schalkenbach Foundation om het publiek bewust te maken van de sociale filosofie en economische hervormingen die door Henry George worden bepleit.

1928

Ebenezer Howard overlijdt op 78-jarige leeftijd.

1929

 • Publicatie van Deze lelijke beschaving door Ralph Borsodi, die landspeculatie afkeurt en suggereert dat land moet worden behandeld als een 'trust'.
 • De nieuwe stad Radburn, New Jersey wordt gesticht. De planners - Clarence Stein, Henry Wright en Marjorie Sewell Cautley - nemen de principes van Garden City op in het ontwerp van Radburn.

1933

Tennessee Valley AuthorityNorris, Tennessee is ontwikkeld door de Tennessee Valley Authority (TVA) om arbeiders te huisvesten die de Norris Dam aan de Clinch River bouwen. Het ontwerp van de stad – en de vorm van grondbezit in erfpacht – is gebaseerd op Howard's Garden Cities.

1934

Het Ejido-systeem wordt geïntroduceerd als een belangrijk onderdeel van de landhervorming in Mexico. (Een ejido is een gebied van gemeenschappelijk land waarin leden van de gemeenschap een duurzaam recht hebben om land te gebruiken en te bezetten - een vruchtgebruik dat aan hun erfgenamen kan worden nagelaten.)

1935

De ontwikkeling begint in drie nieuwe steden onder leiding van Rexford Guy Tugwell, hoofd van de Amerikaanse hervestigingsadministratie. Ontworpen volgens de lijnen van de Garden Cities in Engeland, worden uiteindelijk drie "greenbelt-steden" gebouwd: Greendale, Wisconsin; Groengordel, Maryland; en Greenhills, Ohio.

1936

Ralph BorsodiRalph Borsodi richt een gemeenschaps- en volksschool op pachtgrond op in Suffern, New York, die hij de School of Living noemt.

1937

Het National Sharecroppers Fund is opgericht door de National Tenant Farmers Union om bekendheid te geven aan de benarde situatie van pachters en om aan te dringen op wetgeving ter ondersteuning van landarbeiders.

1938

Arthur Morgan stuurt zijn zoon, Griscom, naar het westen van North Carolina om land te zoeken. Met geld van een filantroop uit Chicago kan hij 1200 hectare kopen in een bergvallei, 40 kilometer ten noorden van Ashville.

1939

Celo is opgericht door Arthur E. Morgan in het westen van North Carolina, een gemeenschap op pachtgrond die uiteindelijk uitgroeit tot 40 boerderijen.

1940

 • Bryn GweledBryn Gweled, een opzettelijke, gehuurde woongemeenschap naar het voorbeeld van Ralph Borsodi's School of Living, is gevestigd buiten Philadelphia, Pennsylvania.
 • Community Service Inc. is opgericht in Yellow Springs, Ohio door Arthur E. Morgan.
 • Mildred en John Loomis vestigen Lane's End Homestead in Brookville, Ohio, naar het voorbeeld van de School of Living, waar Mildred de afgelopen twee jaar had gewerkt.
 • Vinoba Bhave wordt door Gandhi gekozen als de eerste individuele Satyagrahi.
 • Arthur Morgan richt twee nieuwe non-profitorganisaties op in Yellow Springs, Ohio: Community Service Inc. en de Fellowship for Intentional Community.

1941

Bayard RustinBob Zwaan ontmoet Bayard Rustin, jeugdsecretaris voor de Fellowship of Reconciliation.

1942

 • De kleine gemeenschapPublicatie van De kleine gemeenschap door Arthur Morgan.
 • Zes leden van de Fellowship of Reconciliation organiseer het Comité voor rassengelijkheid in Chicago, dat de Congres voor rassengelijkheid (KERN).
 • Bob Swann en andere gewetensbezwaarden, waaronder Bayard Rustin, worden opgesloten in Ashland, Kentucky omdat ze weigeren zich in te schrijven voor de dienstplicht.
 • Clarence en Florence JordanClarence Jordaan, Florence Jordan, Martin England en Mabel England kopen 440 hectare land in het zuidwesten van Georgië, waarmee de basis wordt gelegd voor Koinonia Farm.
 • Gandhi roept de Britten op om 'India te verlaten'.

1943

Bob Swann volgt een schriftelijke cursus aangeboden door Community Service Inc. De hoofdtekst van de cursus is die van Arthur Morgan De kleine gemeenschap. Terwijl hij nog in de gevangenis zit, begint Swann te corresponderen met Morgan, op zoek naar een toekomstige baan bij Community Service Inc.

1944

Bob Swann wordt vrijgelaten uit de gevangenis met een voorwaardelijke vrijlating van drie jaar. Als hij naar Washington DC verhuist, ontmoet hij Marjorie Shafer die werkt voor het Comité voor gewetensbezwaarden. Ze trouwen een jaar later.

1945

 • Ralph Borsodi verplaatst de programma's en bibliotheek van de School of Living naar de Loomis-boerderij buiten Dayton, Ohio, wanneer hij gedwongen wordt het land in Suffern, New York te verkopen.
 • Mildred LoomisBorsodi en Mildred Loomis beginnen met het publiceren van een School of Living-nieuwsbrief, later genoemd groene Revolutie, die helpt om de ideeën van Borsodi en Loomis over decentralisme te verspreiden.
 • Coretta Scott schrijft zich in aan het Antioch College in Yellow Springs, Ohio. Tijdens haar twee jaar in Antiochië, voordat ze overstapte naar het New England Conservatory of Music, sluit ze zich aan bij de NAACP en de Race Relations and Civil Rights Committee van het College.

1946

 • Slater koningSlater koning afgestudeerden van Fisk University in Nashville, Tennessee met een BA in economie.
 • Bob Swann aanvaardt een baan bij Community Service Inc. en verhuist met zijn gezin naar Yellow Springs, Ohio.
 • John C. Lincoln, een industrieel uit Cleveland, richt de Lincoln Foundation op in Phoenix, Arizona om onderzoek, publicatie en onderwijs over het werk van Henry George te ondersteunen. Dertig jaar later richt zijn zoon het Lincoln Institute of Land Policy op in Cambridge, Massachusetts
 • Coretta ScottMarjorie Swann raakt bevriend met Coretta Scott, een student aan het Antioch College, via een aan CORE gelieerde organisatie in Yellow Springs.

1947

 • Vrijheid RuitersBayard Rustin, Wally Nelson en Ernest Bromley sluiten zich aan bij een groep van 8 blanke mannen en 8 zwarte mannen die door Virginia, North Carolina, Tennessee en Kentucky reizen om de segregatie in interstatelijke reizen aan te vechten. Dit "Reis van verzoening” zou het model worden voor de Freedom Rides gesponsord door CORE en SNCC in 1961.
 • Britse heerschappij komt tot een einde in India. Het land wordt onmiddellijk opgedeeld in India en Pakistan.

1948

 • 1948: Mahatma GhandiMahatma Gandhi wordt vermoord in India.
 • Peacemakers is opgericht in Gano, Ohio, in de buurt van Cincinnati, door Ernest en Marion BromleyJuanita en Wallie Nelson, Bayard RustinAJ MusteDwight MacDonaldRalph T. Templin, Roy Kepler, Cecil Hinshaw, Milton Mayer en Horace Champney.
 • Een daad van het Amerikaanse Congres dwingt Norris, Tennessee om door TVA op een openbare veiling te worden verkocht. Het wordt voor $ 2.1 miljoen gekocht door een investeringsgroep in Philadelphia, die vervolgens individuele eigendommen en huizen aan hun bewoners verkoopt.

1950

 • De familie van Clarence Jordan en andere Koinoniërs worden uit de Rehobeth Southern Baptist Church geëxcommuniceerd vanwege hun publiekelijk uitgesproken opvattingen over rassengelijkheid.
 • Vredestichters houden hun eerste nationale conferentie in de kerk van Eerwaarde Maurice McCrackin in de wijk West End van Cincinnati.

1951

Vinoba Bhave leidt Gramdan March in Sirsa 1960

Vinoba Bhave, de 'Walking Saint of India', haalt rijke landeigenaren over om percelen land te doneren aan de armen op het platteland en lanceert de beweging 'Land Gift' (Boodan).

1952

 • Fay Bennett treedt toe tot de staf van het National Sharecroppers Fund en wordt binnenkort de chief executive, een functie die ze de komende 18 jaar zal vervullen.
 • Het eerste Gramdan Village wordt opgericht in India.

1953

 • Vinoba Bhave in Time Magazine 1953

  Vinoba Bhave verschijnt op de cover van 11 meith uitgave van TIME Magazine.
 • Martin Luther King trouwt op 18 juni met Coretta Scott.

1954

 • Vinoba Bhave zet de 'Land Gift'-beweging om in de 'Village Gift'-beweging (Gramdan) en draagt ​​geschonken land over aan dorpstrusts die worden beheerd ten behoeve van verarmde boeren. Uiteindelijk zijn er in heel India 160,000 Gramdan-dorpen gesticht.
 • Het Amerikaanse Hooggerechtshof verbiedt segregatie op openbare scholen in Brown v Board of Education, waardoor de doctrine van "gescheiden maar gelijk" wordt vernietigd.

1955

Rosa Parks wordt gearresteerd in Montgomery, Alabama nadat ze weigerde achter in een stadsbus te gaan zitten, wat het begin was van een jarenlange campagne tegen segregatie in het openbaar vervoer van de stad.

1956

 • Koinonia boerderij tekenEen boycot begint van Koinonia Farm door blanke bedrijven, die doorgaat tot het midden van de jaren zestig.
 • Wally Nelson en dominee Maurice McCrackin, twee leden van de Peacemakers-groep in Cincinnati, bezoeken de belegerde Koinonia Farm om steun te bieden.
 • Het interraciale zomerkamp van Koinonia in 1956 in Koinonia wordt geblokkeerd door een rechter in Georgië. De zoon van Miles Horton nodigt het kamp uit op de Highlander Folk School in Monteagle, Tennessee.
 • Slater King trouwt met Marion Townsend, nadat zijn tienjarig huwelijk met Valencia Laverne in een scheiding eindigt.
 • Morris Milgram haalt Bob Swann over om naar Philadelphia te verhuizen om toezicht te houden op de bouw van Concord Park, een interraciale woningbouwproject. De Swanns bezoeken regelmatig Bryn Gweled, dat vlakbij ligt.

1957

 • De Southern Christian Leadership Conference is opgericht door Martin Luther King, Charles K. Steele en Fred L. Shuttlesworth. King wordt benoemd tot SCLC's eerste president.
 • Dorothy DayDorothy Day bezoekt Koinonia Farm in mei voor twee weken, gevolgd door Wally en Juanita Nelson, die vier maanden in Koinonia verblijven. Geweervuur ​​bederft beide bezoeken.
 • CB Koning, Slater King, en hun vrouwen, Carol en Marion, beginnen Koinonia Farm te bezoeken voor weekenddiners.
 • Het Comité voor Geweldloos Optreden (CNVA) wordt gevormd. Wanneer Clarence Jordan een van de eerste organisatorische bijeenkomsten van CNVA bijwoont, ontmoeten hij en Bob Swann elkaar voor het eerst.
 • Friends of Koinonia is opgericht om nationale steun te bieden in het licht van de voortdurende boycot van Koinonia's producten door lokale bedrijven.
 • Bij het 25-jarig jubileum van de Highlander Folk School is Martin Luther King de gastspreker. Dominee Maurice McCrackin en Conrad Brown uit Koinonia zijn aanwezig.

1958

Dominee Maurice McCrackin nodigt Clarence Jordon uit om naar Cincinnati te komen om het verhaal van Koinonia Farm te vertellen aan zijn gemeente in West End. Dorothy Swisshelm, een lid van McCrackin's kerk, verhuist naar Georgië en voegt zich later dat jaar bij Koinonia.

1959

 • Maurice MacrackinOp 31 januari begint Maurice McCrackin een straf uit te zitten in de Allenwood Federal Prison Farm wegens belastingverzet. Hij ontvangt een steunbrief van Clarence Jordan.
 • Marjorie Swann is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens burgerlijke ongehoorzaamheid op een kernwapenlocatie in de buurt van Omaha, Nebraska. Zij en haar familie maken een reis van zes weken door het zuiden na haar vrijlating, waarbij ze Celo Community en Koinonia Farm bezoeken.

1960

 • Charles Sherrod en Carl-Braden 1963Terwijl hij nog student was aan het Virginia Union Seminary, Charles Sherrod zit gevangen in Rock Hill, South Carolina wegens protesteren tegen segregatie.
 • Vier Afro-Amerikaanse studenten van North Carolina Agricultural and Technical College houden een sit-in bij een afgezonderde Woolworth's lunchbalie in Greensboro. Het evenement veroorzaakt soortgelijke geweldloze protesten in het hele Zuiden.
 • 1960: SNCC-logoDe Coördinatiecommissie Geweldloos Student (SNCC) is opgericht tijdens een conferentie aan de Shaw University in North Carolina, georganiseerd door Ella Baker. Marian Berry wordt de eerste voorzitter van de SNCC.
 • Bob en Marjorie Swann verhuizen naar Voluntown, Connecticut, waar ze fulltime werken als leiders en organisatoren voor het Comité voor Geweldloze Actie (CNVA).
 • The Vale, een opzettelijke gemeenschap die in Yellow Springs is begonnen door Griscom en Jane Morgan, is opgenomen. In 1980 wordt de grond onder de huizen in The Vale geschonken aan de Community Service Inc. Land Trust.
 • In december reizen Bayard Rustin en George Willougby, nationaal directeur van het Comité voor Geweldloze Actie, samen naar Calcutta om Vinoba Bhave te ontmoeten. Ze brengen een aantal dagen met hem door en trekken van dorp naar dorp.

1961

 • Freedom Riders-bus in brand"Freedom Riders", gerekruteerd door CORE en SNCC, beginnen met bussen door het hele Zuiden om nieuwe wetten te testen die segregatie in reizen tussen staten verbieden, inclusief bus- en treinstations. Meer dan 400 personen nemen van mei tot december deel aan 63 afzonderlijke Freedom Rides.
 • Operation Freedom wordt gevormd door leden van Peacemakers en leiders van de Civil Rights Movement. Op het bord staan ​​Maurice McCrackin, Ella Baker, Anne en Carl Braden, Ernest Bromley, Wally Nelson, Myles Horton, Clarence Jordan en Conrad Brown.
 • Charles Sherrod en Cordell ReagonCharles Sherrod wordt de eerste veldsecretaris van de SNCC en verhuist op 23-jarige leeftijd naar Albany, Georgia. Hij krijgt gezelschap van een andere SNCC-organisator, de 18-jarige Cordell Reagon.
 • Aangeworven en getraind door Sherrod en Reagon, lanceren studenten uit de staat Albany in november een sit-in op het busstation van Albany, waarbij ze de onlangs aangenomen wet testen die bus- en treinterminals desegregatie opheft.
 • De Albany Movement wordt gelanceerd op 17 december. William G. Anderson wordt tot president gekozen. Slater King wordt gekozen tot vice-president.
 • Ralph Borsodi aanvaardt een baan als docent economie aan een universiteit in India. Hij maakt kennis met – en is enorm onder de indruk van – de Gramdan-beweging, die haar hoogtepunt bereikt tijdens Borsodi's tijd in India.

1962

 • Slater King leidt Albany March

  Slater King wordt president van de Albany Movement.

 • De Albany-beweging organiseert demonstraties in het centrum en dringt aan op de desegregatie van alle openbare voorzieningen. Martin Luther King en Ralph Abernathy zijn uitgenodigd in Albany. Ze sluiten zich aan bij de protesten en worden gearresteerd, samen met meer dan 1000 andere Afro-Amerikanen.
 • Martin Luther King Jr., Ralph Abernathy en Laurie PritchettCB King wordt aangevallen door een county sheriff terwijl hij probeert een van zijn klanten te bezoeken, een blanke burgerrechtenactivist. Een momentopname van een fotograaf van de bebloede en verbonden advocaat wordt opgepikt door de persdiensten en over de hele wereld geflitst

 • CB-koning na aanvalBob Swann reist naar Mississippi om toezicht te houden op interraciale bemanningen die zwarte kerken herbouwen die zijn gebombardeerd door racisten.

1963

 • Martin Luther King zit gevangen tijdens protesten in Birmingham, Alabama. Hij schrijft zijn baanbrekende “Brief van de gevangenis van Birmingham” met het argument dat individuen een morele plicht hebben om onrechtvaardige wetten te negeren.
 • Negen leiders van de Albany-beweging, waaronder Slater King, worden gearresteerd en beschuldigd van samenzwering om de rechtsgang te belemmeren.
 • John Lewis wordt verkozen tot voorzitter van SNCC.
 • De NAACP-veldsecretaris van Mississippi, de 37-jarige Medgar Evers, wordt op 12 juni vermoord voor zijn huis in Jackson.
 • Martin Luther King Jr. in DCIn augustus doen 200,000 mensen mee aan de Mars naar Washington, het geesteskind van Bayard Rustin. Bij het Lincoln Memorial horen deelnemers Martin Luther King zijn toespraak houden: "I Have a Dream."
 • 1964: Walk for Peace - AJ Muste (links), Lyttle (midden), Dave Dellinger (rechts)De vredeswandeling van Quebec naar Guantanamo, georganiseerd door Bob Swann en zijn collega's van het Comité voor Geweldloze Actie, bereikt in december Albany, Georgia. Wanneer de demonstranten proberen door de binnenstad te paraderen, worden ze gearresteerd door chef Laurie Pritchett.

1964

 • Vredesbetogers van Quebec naar Guantanamo blijven tot februari in de Albany-gevangenis. Zij worden vertegenwoordigd door CB King.
 • De Council of Federated Organizations, een netwerk van burgerrechtengroepen waartoe CORE en SNCC behoren, lanceert een enorme inspanning om zwarte kiezers te registreren tijdens wat bekend wordt als Freedom Summer.
 • Vader Albert McKnightEerwaarde Albert J. McKnight richt de Southern Consumers Cooperative (SCC) op als een mechanisme voor de financiering van coöperatieve ondernemingen onder leiding van Afro-Amerikanen. SCC richtte ook een aantal dochterondernemingen op, waaronder een bakkerij (Arcadian Delight), een onderwijsafdeling (Southern Consumers Education Foundation) en een afdeling voor kapitaalontwikkeling en leningen (People's Enterprise).
 • Op juli 2nd, ondertekent president Johnson de Civil Rights Act van 1964, de meest ingrijpende burgerrechtenwetgeving sinds de wederopbouw. De wet verbiedt discriminatie op basis van ras, huidskleur, religie of nationale afkomst.
 • On August 4th, de lichamen van drie burgerrechtenwerkers- twee witte, een zwarte - worden gevonden in een aarden dam in Neshoba County, Mississippi. Het vermoorde trio, Michael Schwerner, Andrew Goodman en James E. Chaney, had gewerkt om zwarte kiezers te registreren.
 • Charles Sherrod reist in augustus naar Atlantic City, de locatie van de Democratic National Convention. Hij en andere SNCC-leiders dringen er bij de Conventie op aan om de petitie van de Mississippi Freedom Democratic Party te steunen om meer Afro-Amerikanen op de conventie te plaatsen.
 • CB KoningCB King is niet succesvol in zijn poging tot verkiezing voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de eerste Afro-Amerikaan die zich kandidaat heeft gesteld voor het Congres in Georgië sinds de wederopbouw.

1965

 • Bloody SundayLeiders van de SCLC en SNCC, waaronder Martin Luther King en John Lewis, beginnen een mars van 54 mijl van Selma naar Montgomery ter ondersteuning van het stemrecht. De demonstranten worden op 7 maart bij de Pettusbrug in Selma tegengehouden door een politieblokkade. Vijftig demonstranten worden in het ziekenhuis opgenomen nadat de politie traangas, zwepen en knuppels tegen hen heeft gebruikt, een incident dat door de media "Bloody Sunday" wordt genoemd.
 • Bob Swann neemt vijf jongeren mee om het Highlander Centre en de Koinonia Farm te bezoeken.
 • Slater koning

  Slater King schrijft een brief aan de Amerikaanse Commissie voor Burgerrechten, gekopieerd naar president Lyndon B. Johnson, waarin hij de Commissie informeert over het falen van Dougherty County en de stad Albany om achterstallige burgerrechtenhoorzittingen te houden en discriminatie en armoede te verminderen.
 • Charles Sherrod ontmoet Shirley Miller (Sherrod) tijdens een kiezersregistratievergadering in Baker County. Dit is vier maanden na de moord op Shirley's vader.
 • Het congres keurt de Voting Rights Act van 1965 goed, waardoor het voor zuidelijke zwarten gemakkelijker wordt om zich te registreren om te stemmen. Geletterdheidstests, poll-belastingen en andere soortgelijke vereisten die werden gebruikt om zwart stemmen te beperken, worden illegaal gemaakt.
 • Ralph BorsodiRalph Bosodi keert terug naar de Verenigde Staten na vier jaar in India te hebben gewerkt. Een wederzijdse vriend, F. Porter Sargent, stelt Borsodi voor aan Bob Swann.

1966

 • John Lewis treedt af als voorzitter van SNCC en wordt opgevolgd door Stokely Carmichael. Onder leiding van Carmichael omarmt SNCC de filosofie van zwarte macht en verdrijft blanke leden uit de organisatie.
 • De VredestichtersChuck Matthei studeert in juni af van de middelbare school en gaat onmiddellijk naar Cincinnati om de Bromleys, Nelsons en Maurice McCrackin voor het eerst te ontmoeten.
 • Ralph Borsodi en Bob Swann organiseren een conferentie over 'Plans for the International Independence Institute'. De conferentie wordt bijgewoond door Fay Bennett, uitvoerend secretaris van het National Sharecroppers Fund.
 • Charles Sherrod en Shirley Miller trouwen in september.

1967

 • Charles Sherrod is het niet eens met het beleid van Stokely Carmichael om blanken uit de SNCC te verdrijven. Hij schrijft zich in bij Union Theological Seminary, waar hij een doctoraat in de godgeleerdheid behaalt.
 • De Amerikaanse Commissie voor Burgerrechten slaat alarm over discriminatie door USDA en waarschuwt dat er in 2000 vrijwel geen zwarte boerderijen meer zullen zijn, tenzij er iets wordt gedaan.
 • Internationaal OnafhankelijkheidsinstituutHet International Independence Institute is opgericht in Exeter, New Hampshire door Ralph Borsodi, die zowel bestuursvoorzitter als uitvoerend directeur is. Twee 'field directors' worden aan de staf toegevoegd: Bob Swann en Erick Hansch.
 • Borsodi en Swann reizen in oktober naar Luxemburg om de International Foundation for Independence op te richten. Ze gaan verder naar Londen en ontmoeten EF Schumacher.
 • Dr. Martin Luther King Jr, Coretta Scott King en Arthur Morgan van Antioch CollegeBegin bij Antioch College, waar Coretta Scott King het bachelordiploma behaalt dat ze in de jaren veertig niet had behaald vanwege het ontbreken van een geïntegreerde openbare school die haar in staat zou stellen het vereiste onderwijs aan studenten te geven. Haar man, Martin, en de emeritus president van Antioch College, Arthur E. Morgan, zijn bij de ceremonie aanwezig.
 • Julius Nyerere, president van Tanzania, geeft zijn Arusha-verklaring af, een ontwikkelingsblauwdruk gebouwd rond Ujamaa-dorpen (ujamaa vijinini). Deze landelijke nederzettingen combineerden landbouwgrond in gemeenschappelijk bezit en beheer met percelen van een hectare die aan individuen werden gegeven om te bezetten en voor zichzelf te bewerken. Deze dorpen vormden, net als de Gramdan-dorpen in India, de inspiratie voor de vroege CLT's in de Verenigde Staten.
 • De Federatie van Zuidelijke Coöperaties is opgericht om Afro-Amerikaanse boeren te helpen bij het op de markt brengen van hun producten en het verbeteren van de economische omstandigheden in verarmde plattelandsgemeenschappen. Het jaar daarop reist Lewis Black, een van de 22 oprichters van de Federatie, met Slater King en zes anderen naar Israël om meer te weten te komen over coöperatieve nederzettingen op gehuurde grond. Bij hun terugkeer nemen Black, Charles Prejean en andere federatieleiders deel aan de planning van New Communities Inc. Shirley Sherrod werkt later voor het noodlandfonds van de federatie en helpt zwarte en blanke boeren om het verlies van hun eigen land te voorkomen.
 • Verklaring van Arusha uitgegeven door Julius K. Nyerere, president van Tanzania, die Ujamaa-dorpen (gezinsdorpen) en culturele organisaties voorstelt die meer in overeenstemming zijn met de prekoloniale inheemse cultuur.

1968

 • Martin Luther King wordt op 4 april vermoord in Memphis, Tennessee.
 • Fay Bennett treedt toe tot het bestuur van het International Independence Institute.
 • President Johnson ondertekent de Civil Rights Act van 1968 op 11 april een verbod op discriminatie bij de verkoop, verhuur en financiering van woningen.
 • Slater King, Bob Swann, Marion King en Fay Bennett in Israël

  Slater King, Marion King, Charles Sherrod, Fay Bennett, Bob Swann, Leonard Smith, Lewis Black en Albert Turner reizen in juni naar Israël, een reis die wordt gefinancierd door de Norman Foundation en het National Sharecroppers Fund. Bij hun terugkeer belegden ze in Atlanta een bijeenkomst met vertegenwoordigers van een tiental burgerrechtenorganisaties, om de oprichting in het Amerikaanse Zuiden aan te moedigen van zoiets als de mosjav model dat ze in Israël waren tegengekomen.

 • Millard Fuller en Clarence Jordan

  Clarence Jordan en Millard Fuller komen in augustus bijeen met vijftien vertrouwde adviseurs om een ​​nieuwe richting voor Koinonia te verkennen. Bob Swann en Slater King zijn aanwezig. Uit deze bijeenkomst besluit Koinonia om Partnership Housing op te richten, een voorloper van Habitat for Humanity.
 • In september komt een planningscomité voor de eerste keer in Atlanta bijeen om de structuur en functie van een "nieuw model van grondbezit" te bespreken, waarmee een jaar lang proces wordt gestart voor het opstellen van een blauwdruk voor New Communities Inc.
 • Op 21 oktober stuurt Clarence Jordan een brief aan Friends of Koinonia, waarin hij zijn visie uiteenzet voor maatschappe- lijke ondernemingen en maatschapshuisvesting, waarbij laatstgenoemde zal worden ontwikkeld op gehuurde grond.
 • Borsodi's Zeventien universele problemen van mens en samenleving wordt gepubliceerd in India. Het wordt later herdrukt in Green Revolution, het tijdschrift van de School of Living.
 • De huisvestingswet van Uruguay van 1968 stelt een kader vast voor het produceren, bezitten en exploiteren van coöperatieve woningen. Door gebruik te maken van deze wet, wordt Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (CVAM) uiteindelijk het meest verspreide stedelijke model van collectief grondbezit en coöperatief beheerde huisvesting in Latijns-Amerika.

1969

 • Koinonia-partnersKoinonia Farm richt het Fund for Humanity op, een non-profitorganisatie voor het aanhouden van land en geld namens ondernemingen die worden ondersteund door Koinonia Partners. Het jaar daarop wordt de eigendom van de gronden op Koinonia Farm overgedragen aan het Fonds voor de Mensheid.
 • New Communities Inc. (NCI) wordt opgericht en neemt de statuten aan die zijn opgesteld door CB King. De eerste officieren van NCI zijn Slater King, president; NS. Albert J. McKnight, vice-president; Fay Bennett, secretaris; en Leonard Smith, penningmeester.
 • Charles Sherrod

  Overlijden van Slater King in april, omgekomen bij een auto-ongeluk op 42-jarige leeftijd. Charles Sherrod wordt gekozen als de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van NCI.
 • Overlijden van Clarence Jordan in oktober, getroffen door een hartaanval op 57-jarige leeftijd.
 • CB King wordt door het zwarte leiderschap van de staat voorgedragen als de eerste Afro-Amerikaanse kandidaat van Georgië voor het gouverneurschap. Hoewel hij niet wint, inspireert zijn kandidatuur grote aantallen zwarte mensen om zich te registreren om te stemmen.
 • Oprichting van kerkgemeenschapshuisvesting in Newport, Rhode Island. Jaren later, in de jaren tachtig, voegt CCH een gemeenschapsgrondvertrouwen toe aan zijn mix van programma's en begint het met het ontwikkelen van huizen met beperkte wederverkoop op gehuurde grond.

1970

 • Nieuwe Gemeenschappen Inc.New Communities Inc. koopt meer dan 5600 acres land nabij Leesburg, Georgia, destijds het grootste stuk land dat eigendom was van Afrikaans-Amerika in de Verenigde Staten.
 • Mtamanika Youngblood komt voor het eerst naar NCI als zomervrijwilliger.
 • Arthur Morgan gaat met pensioen bij Community Service, Inc. Zijn zoon, Griscom Morgan, wordt de nieuwe directeur van CSI.

1971

 • Organiserend project in Zuidwest-GeorgiaHet Southwest Georgia Project for Community Education is opgericht door Charles en Shirley Sherrod.
 • Lester Maddox, de segregationistische gouverneur van Georgië, blokkeert federale fondsen die zijn toegewezen door het Office of Economic Opportunity (OEO) voor de ontwikkeling van nieuwe gemeenschappen.
 • Het International Independence Institute verhuist naar Ashby, Massachusetts. Het personeel van het Instituut bestaat nu uit Bob Swann, Erick Hansch, Ted Webster en Shimon Gottschalk.

1972

 • Na het afronden van haar laatste jaar op de universiteit aan NYU, verhuist Mtamanika Youngblood naar Albany en opent ze een Afrikaanse boetiek genaamd de Harambe Shop, terwijl ze vrijwilligerswerk doet bij New Communities en het Southwest Georgia Project.
 • The Community Land Trust: een gids voor een nieuw model voor grondbezit in AmerikaDe vierkoppige staf van het International Independence Institute, met redactionele hulp van Marjorie Swann, produceert: De Community Land Trust: een gids voor een nieuw model voor grondbezit in Amerika. Ze verhuizen de kantoren van de organisatie naar Cambridge Massachusetts en veranderen de naam van III in het Institute for Community Economics. Terry Mollner voegt zich later dat jaar bij de ICE-staf.
 • 1972: NCCLT Land is leven-posterErick Hansch verhuist naar het westen na zes jaar bij het International Independence Institute en helpt bij de organisatie van de Northern California CLT.
 • Oprichting van de Sam Ely Community Land Trust, een staatsorganisatie ter bevordering van de ontwikkeling van CLT in Maine. Sam Ely begint met de publicatie van een wijdverspreide krant, de Maine Land advocaat.

1973

 • Mtamanika Youngblood wordt ingehuurd om fulltime bij New Communities te werken als marketingspecialist en verkoopt producten en vee dat op de boerderij wordt gehouden.
 • Marie Cirillo en burenBob Swann wordt uitgenodigd om Oost-Tennessee te bezoeken door een groep Glenmary Home Sisters, waaronder Marie Cirillo.
 • De eerste Nationale Conferentie over Landhervorming wordt gehouden in San Francisco. Bob Swann levert een paper over "The Community Land Trust", waarin CLT's worden onderscheiden van trusts voor natuurbehoud.
 • Earthbridge Community Land Trust is gevestigd in Putney, Vermont. Een van de oprichters is een lokale Quaker, Christel Holzer, wiens 42 acres de eerste eigendommen van ECLT worden. In 1992 wordt ze de eerste aandeelhouder van de eerste woningbouwcoöperatie die is ontwikkeld door de Burlington CLT.

1974

 • Pauli Murray (bestuurslid van National Sharecroppers Fund) en Fay Bennett (uitvoerend directeur)

  Fay Bennett gaat met pensioen bij het National Sharecroppers Fund, waar ze sinds 1952 werkt.
 • Het Institute for Community Economics sponsort de eerste grote sprekerstour in de Verenigde Staten voor EF Schumacher, kort na publicatie van zijn bekendste boek, Klein maar fijn.

1975

 • Publicatie van The Peoples Land: een lezer over landhervorming in de Verenigde Staten, onder redactie van Peter Barnes. Inbegrepen in deze bloemlezing is het artikel van Bob Swann uit 1973, "The Community Land Trust."
 • Overlijden van Arthur Morgan op 97-jarige leeftijd.

1976

 • Chuck Matthei sluit zich aan bij Mitch Snyder, Perk Perkins en andere leden van het Center for Creative Nonviolence and Sojourners in een poging (zonder succes) om een ​​stedelijke CLT op te richten in Washington, DC, het Columbia Heights Community Ownership Project.
 • Charles Sherrod wordt gekozen in de Albany City Commission.
 • Linda en Millard FullerLinda en Millard Fuller starten Habitat for Humanity International in Americus, Georgia, gemodelleerd naar Koinonia's oorspronkelijke 'partnerschapshuisvestingsprogramma'.

1977

 • Overlijden van Ralph Borsodi op 91-jarige leeftijd; EF Scumacher en Erick Hansch sterven hetzelfde jaar, alle drie binnen een maand na elkaar.
 • Susan Witt voegt zich als vrijwilliger bij de staf van het Institute for Community Economics.
 • Oprichting van de Valley CLT in Greenfield, Massachusetts, de eerste CLT van de staat. Twee van de eerste pachters zijn Wally en Juanita Nelson, vroege leden van Peacemakers en goede vrienden van CLT Hall of Famers Maurice McCrackin, Clarence Jordan en Chuck Matthei.

1978

 • Maria CirilloWoodland CLT is gevestigd in Oost-Tennessee, een initiatief onder leiding van Marie Cirillo.
 • Chuck Matthei is uitgenodigd door Bob en Marjorie Swann, bekend van Peacemakers, om toe te treden tot het bestuur van het Institute for Community Economics.
 • Bob en Marjorie Swann reizen naar India om Vinoba Bhave te ontmoeten.
 • Lucy PoulinCovenant CLT is opgericht in Orlando, Maine, onder leiding van Sr. Lucy Poulin.

1979

 • NS. Albert McKnightNS. Albert J. McKnight, die de eerste vice-president van New Communities Inc. was, wordt door president Jimmy Carter benoemd tot lid van de eerste raad van bestuur van de National Cooperative Bank.
 • Chuck MattheiBob Swann en Susan Witt verlaten het Institute for Community Economics en verhuizen naar het westen van Massachusetts. Chuck Matthei wordt de nieuwe directeur van ICE.

1980

 • Barbara WielerDe Community Land Cooperative of Cincinnati is opgericht door ds. Maurice McCrackin, Sr. Barbara Wheeler en andere leden van de West End Alliance of Churches and Ministries, en werd daarmee de eerste stedelijke CLT in de Verenigde Staten.
 • De Historic District Development Corporation is mede opgericht in Atlanta door Coretta Scott King, Christine King Farris en John Cox om "Sweet Auburn", de binnenstadswijk die deel uitmaakt van het Martin Luther King Jr. National Historic District, te behouden en nieuw leven in te blazen. Mtamanika Youngblood wordt genoemd als de eerste uitvoerend directeur van de organisatie.
 • Bob ZwaanBob Swann en Susan Witt richten de Community Land Trust in de Southern Berkshires en de EF Schumacher Society op, die plattelandsgemeenschappen helpen bij het creëren van CLT's.

1981

 • Instituut voor GemeenschapseconomieHet Institute for Community Economics verhuist naar Greenfield, Massachusetts en koopt twee gebouwen om de kantoren van ICE en het personeel van ICE te huisvesten. Tegen het einde van het jaar werd Chuck Matthei in Greenfield vergezeld door Sr. Louise Foise, Lisa Berger, Ian Keith en John Emmeus Davis.
 • John Lewis wordt verkozen in de gemeenteraad van Atlanta.
 • De Southside Community Land Trust wordt georganiseerd in Providence, Rhode Island, de eerste CLT die zich richt op stadslandbouw.
 • 1981: CLCC - Vivian Maxwell en Rev. Maurice McCrackinDe Community Land Cooperative van Cincinnati verkoopt haar eerste huis aan Vivian Maxwell, waarschijnlijk de eerste pachter van een stedelijke CLT in de Verenigde Staten.
 • Een jaarlijkse lezingenreeks wordt gelanceerd door de EF Schumacher Society (nu het Schumacher Center for a New Economics), met Wendell Berry en Wes Jackson als de eerste sprekers.

1982

 • Het Community Land Trust-handboekHet Community Land Trust-handboek wordt uitgegeven door Rodale Press onder het auteurschap van het Institute for Community Economics.
 • NS. Albert J. McKnight wordt Pastor van de Heilige Geest Katholieke Kerk in Opelousas, Louisiana, een van de grootste Afro-Amerikaanse parochies in de VS, en blijft daar tot 1988.
 • 1982: Vinoba BhaveDood van Vinoba Bhave.
 • Vertegenwoordigers van het Institute for Community Economics worden door een gemeenteraadslid in Burlington VT uitgenodigd om het CLT-model te pitchen voor burgemeester Bernie Sanders. Een jaar later, met de steun van Sanders, wordt $ 200,000 door de gemeenteraad toegewezen om de oprichting van een nieuwe stadsbrede CLT te zaaien.

1983

 • Kirby WitHet eerste nummer van Gemeenschapseconomie wordt geproduceerd en gedistribueerd door ICE. De publicatie van dit tijdschrift, onder redactie van Kirby White, gaat door tot 1996.
 • Voluntown-conferentiebrochureEen bijeenkomst van CLT-organisatoren uit de Verenigde Staten en Canada wordt bijeengeroepen door ICE op het oude CNVA-hoofdkantoor in Voluntown, Connecticut.
 • Stonesfield Community Trust is gevestigd op het platteland van Oxfordshire en wordt algemeen erkend als de eerste CLT in Engeland.

1984

 • Optocht van SyracuseDe eerste CLT's die tot stand zijn gekomen met de directe steun van een gemeentelijke overheid, de Burlington CLT en Time of Jubilee, zijn opgenomen in Burlington, Vermont en Syracuse, New York.
 • Kirby en Nola White voegen zich bij de ICE-staf.
 • Tom McLean voegt zich bij de ICE-staf.

1985

 • New Communities Inc. verliest zijn land en gebouwen door executie.
 • Gemeenschappelijke grondschuifCommon Ground, een diavoorstelling over CLT's met de Community Land Cooperative of Cincinnati, wordt geproduceerd en gedistribueerd door het Institute for Community Economics.
 • ICE belegt een nationale conferentie over gemeenschapsleningen, bijgewoond door vertegenwoordigers van 35 geldschieters zonder winstoogmerk. Uit deze conferentie komt de National Association of Community Development Loan Funds voort, die de eerste vijf jaar wordt voorgezeten door Chuck Matthei.
 • Mildred Loomis stapt uit de redactie van groene Revolutie.
 • Chuck Collins en Greg Ramm voegen zich bij de ICE-staf.
 • Mike Brown en Patsy Murphy voegen zich bij de ICE-staf.
 • 1985: Advocaat David Watts (l) met Rick en Joann BeaucheminDe Burlington Community Land Trust sluit haar tweede huis, gekocht door Rick en Joann Beauchemin. De advocaat die de sluiting afhandelt, is David Watts, de zoon van Fay Bennett, die in het uitvoerend comité van New Communities Inc.

1986

 • John Lewis wordt gekozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.
 • Dood van Mildred Loomis.
 • Oprichting van de eerste CLT's in Canada, die beide gericht zijn op het aanbieden van coöperatieve huisvesting: Colandco in Toronto en Communaute Milton-Parc in Montreal.

1987

 • John LewisDe eerste National Community Land Trust Conference wordt gehouden in Atlanta, mede georganiseerd door ICE en de South Atlanta Land Trust. De Amerikaanse vertegenwoordiger John Lewis is de hoofdspreker van de conferentie.
 • Gemeenschapslandbeheerders van DurhamDurham Community Land Trustees is gevestigd in Durham, North Carolina. De Central Vermont CLT en de Brattleboro CLT worden opgericht in Vermont. De Albany CLT wordt opgericht in New York.
 • NS. Albert J. McKnight wordt opgenomen in de Cooperative Hall of Fame.
 • De Vermont Housing and Conservation Trust Fund Act keurt de staatswetgever goed, stelt de Vermont Housing and Conservation Board in en stelt een prioriteit voor permanente betaalbaarheid van woningen bijgestaan ​​door VHCB.
 • Washington State Housing Trust Fund wordt opgericht.
 • Een pauselijke encycliek, Sollicitudo Rei Socialis, uitgegeven op 30 december door Johannes Paulus II, verklaart dat privé-eigendom niet uitsluitend privé van aard is, maar een sociale functie heeft. Door de taal aan te passen van de verkoop van huizen waarbij een koper een deel van het geld leent dat nodig is om een ​​onroerend goed te kopen en de titel voorwaardelijk verwerft, beweert Johannes Paulus dat "privé-eigendom... onder een sociale hypotheek valt."

1988

 • Overlijden van CB King in Albany, Georgia op 65-jarige leeftijd.
 • Dudley Street BuurtinitiatiefDudley Neighbours Inc. is opgericht in Boston als een zakelijke dochteronderneming van het Dudley Street Neighborhood Initiative.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Stony Point, New York.

1989

 • Michael Sky (en familie) van OPAL CLTDe eerste CLT's worden opgericht in de staat Washington: de Lopez CLT en OPAL (Of People and Land).
 • De eerste CLT wordt opgericht in New Hampshire: de Concord Area Trust for Affordable Housing (CATCH).
 • "Conventie 169" is aangenomen door de Internationale Arbeidsorganisatie, als reactie op een beweging van inheemse volkeren in Latijns-Amerika die het herstel van territoriale rechten eisen. Artikel 14 bepaalde dat "de rechten van eigendom en bezit van de betrokken volkeren op de gronden die zij traditioneel bezetten worden erkend."
 • Publicatie van Duurzame gemeenschappen bouwen, uitgegeven door Ward Morehouse. Activisten in Engeland, die op zoek zijn naar alternatieve manieren om sociale en economische uitsluiting te bestrijden, worden sterk beïnvloed door dit boek, vooral de hoofdstukken van Shann Turnbull, Bob Swann en George Benello die verbanden leggen tussen CLT's, financiële instellingen voor gemeenschapsontwikkeling en arbeiderscoöperaties.

1990

 • Greg RammChuck Matthei verlaat het Institute for Community Economics. Greg Ramm wordt de nieuwe directeur van ICE.
 • Charles Sherrod doet afstand van zijn zetel in de Albany City Commission, nadat hij 14 jaar in dit gekozen ambt heeft gediend.
 • Vorming van stedelijke CLT's in Durham, North Carolina; Youngstown, Ohio; Schenectady, New York; Worcester, Massachusetts; Duluth, Minnesota; en Washington, DC.
 • Burlington-conferentiebrochureNationale CLT-conferentie wordt gehouden in Burlington, Vermont.
 • National Affordable Housing Act van 1990 omgezet in wet, het creëren van het HOME-programma en het definiëren van Community Housing Development Organizations.
 • Home Inc. is gevestigd in de geadopteerde gemeenschap van Arthur Morgan in Yellow Springs, Ohio.
 • Elinor Ostrom, Nobelprijswinnaar, publiceert: Governing the Commons: de evolutie van instellingen voor collectieve actie. Ze stelt dat land en andere hulpbronnen efficiënt en duurzaam kunnen worden beheerd als gemeenschappelijke goederen (waarbij in wezen de stelling van Garrett Hardin in zijn essay uit 1968, "The Tragedy of the Commons" wordt weerlegd.
 • De Schumacher Center Library is gevestigd in South Egremont, Massachusetts "om de rijke traditie van gemeenschapseconomie te beheren." De bibliotheek houdt een archief bij van boeken, artikelen en persoonlijke papieren die zijn geschonken door personen wiens werk de CLT-beweging heeft beïnvloed, waaronder EF Schumacher en Robert Swann.

1991

 • 1991: David AbromowitzPublicatie van De juridische handleiding voor Community Land Trust, geschreven door een team van twaalf schrijvers, samengebracht onder auspiciën van het Institute for Community Economics. De hoofdadvocaat voor dit project is David Abromowitz, die de komende twee decennia pro bono juridisch advies geeft aan ICE, het Dudley Street Neighborhood Initiative en vele andere CLT's.
 • Sol Levin uit Madison Area CLTSol Levin richt de Madison Area CLT op in Madison, Wisconsin.
 • Chuck Matthei richt Equity Trust, Inc. op in Voluntown, Connecticut.
 • De Cooper Square Mutual Housing Association beheert 303 appartementen en 23 commerciële units in 19 gebouwen in Lower Manhattan. De onderliggende grond wordt overgedragen aan de nieuw gevormde Cooper Square Community Land Trust.
 • De Orange Community Housing and Land Trust wordt opgericht in Carrboro, North Carolina, en verandert later haar naam in de Community Home Trust

1992

 • Bernie SandersEen federale definitie van "community land trusts" is geïntroduceerd door de Amerikaanse vertegenwoordiger Bernie Sanders, aangenomen door het Congres en ondertekend in de wet als onderdeel van de 1992-wijzigingen van de National Affordable Housing Act.
 • De Homestead CLT is opgericht in Seattle, Washington.
 • Artikel 27 van de Mexicaanse grondwet is gewijzigd om privatisering en verkoop van ejidal-land mogelijk te maken, een directe oorzaak van de Zapatista-opstand van inheemse volkeren en zelfvoorzienende boeren in Chiapas.

1993

 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Cincinnati, Ohio.
 • Burlington Associates in Community Development is opgericht door voormalige stadsambtenaren van het bestuur van burgemeester Bernie Sanders. Over een periode van 20 jaar biedt deze adviescoöperatie technische assistentie aan meer dan honderd nieuwe en bestaande CLT's in de VS.

1994

 • De zagerij CLT is gevestigd in Albuquerque, New Mexico.
 • Straten van HoopPublicatie van Straten van Hoop door Peter Medoff en Holly Sklar, die de oprichting beschrijven van het Dudley Street Neighborhood Initiative en zijn dochteronderneming voor landvertrouwen, Dudley Neighbours Inc.
 • HUD kent ICE de eerste van een aantal grote subsidies toe voor het verlenen van technische bijstand aan CLT's.
 • Oprichting van de Tanzania-Bondeni Community Land Trust in Kenia, de eerste CLT in Afrika
 • 1994: Athene Land Trust-logoAthens Land Trust (ALT), opgericht door Skipper StipeMaas en Nancy Stangle, een van de weinige CLT's in de Verenigde Staten met een drievoudige focus op het behoud van bossen en landbouwgronden, het ontwikkelen van betaalbare woningen en het bevorderen van voedselzekerheid via een netwerk van gemeenschapstuinen en een boerenerf. markt.  Interview met Nancy Stangle op Spotify.

1995

Het aantal community land trusts in de Verenigde Staten bereikt 100.

1996

 • Charles Sherrod loopt tevergeefs voor de Georgia State Senaat, zijn laatste poging tot politiek ambt.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Washington, DC.
 • Vasthouden van grond-dvdVrijgave van Holding Ground: de wedergeboorte van Dudley Street, een bekroonde video over het Dudley Street Neighborhood Initiative, geproduceerd door Mark Lipman en Leah Mahan.
 • De State College Community Land Trust is opgericht in State College, Pennsylvania.
 • De Sawmill Community Land Trust is opgericht in Albuquerque, New Mexico.
 • NeighborSpace is opgericht naar aanleiding van een rapport van de stadsplanningsafdeling dat Chicago per hoofd van de bevolking op het gebied van open ruimte achterloopt op andere grote steden. Het rapport beveelt aan om een ​​non-profit, stadsbrede community land trust op te richten om stadstuinen te houden.

1997

 • Timothy Pigford, samen met 400 andere Afro-Amerikaanse boeren, spant een federale rechtszaak aan tegen... Dan Glickman, de Amerikaanse minister van Landbouw. De eisers beweren dat de USDA zwarte boeren oneerlijk heeft behandeld bij het toekennen van prijssteunleningen, rampenbetalingen, leningen voor "boerderijeigendom" en bedrijfsleningen.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Durham, North Carolina.
 • Gregg Ramm verlaat ICE. Sarah Page wordt aangenomen als nieuwe directeur van ICE.
 • De Tanzania Bondeni Community Land Trust in Kenia is tweede in de World Habitat Award en heeft de laatste ronde bereikt in de internationale competitie die wordt gesponsord door UN-Habitat.

1998

Huizen en handen filmenVrijgave van Homes & Hands: CLT's in actie, een video geproduceerd door Deborah Chasnoff en Helen Cohen. Deze full-length kleurenvideo toont CLT's in Durham, North Carolina, Albuquerque New Mexico en Burlington Vermont.

1999

 • Zwarte boeren winnen een schikking van $ 375 miljoen van het Amerikaanse ministerie van landbouw, waarmee ze een class action-zaak oplossen die USDA had beschuldigd van raciale vooroordelen (Pigford tegen Glickman).
 • New Communities Inc. dient op 13 oktober zijn eigen Pigford-claim in tegen USDAth, waarin wordt beweerd dat discriminerende leningen door het Georgia-kantoor van de Famers Home Administration hebben bijgedragen aan het mislukken van de landbouwactiviteiten van NCI en het verlies van zijn land.
 • St Paul Nationale CLT-conferentieNationale CLT-conferentie wordt gehouden in St Paul, Minnesota.
 • Oprichting van de Northwest CLT Coalition, het eerste regionale netwerk van CLT's.
 • De Portland Community Land Trust wordt opgericht in Portland, Oregon en verandert tien jaar later zijn naam in Proud Ground.
 • Community Finance Solutions is opgericht aan de Universiteit van Salford en biedt actieonderzoek, beleidsadvocatuur en praktische ondersteuning voor vroege CLT-startups in Engeland.

2000

 • 2000: Zagerij ED Debbie O'Malley, leidt een tournee op de nationale CLT-conferentieNationale CLT-conferentie wordt gehouden in Albuquerque, New Mexico.
 • De Minnesota Community Land Trust Coalition wordt gevormd.
 • Marie Cirillo geeft de twintigste jaarlijkse EF Schumacher-lezing, “Verhalen uit een Appalachian Community”, beschrijft de invloeden en waarden achter de Woodland Community Land Trust.

2001

 • Fannie Mae geeft een modelrijder vrij voor gebruik met de CLT erfpacht. Fannie Mae publiceert ook Richtlijnen voor de taxatie van onroerend goed waarop een erfpachtrecht en/of Community Land Trust rust.
 • Oprichting van de Community Land Association of Marin (CLAM) in Point Reyes, Californië.
 • Oprichting van de Cuyahoga Community Land Trust in Cleveland, Ohio (die later fuseert met Neighborhood Housing Services of Greater Cleveland).

2002

 • Overlijden van Sol Levin, oprichter van de Madison Area CLT, op 22 februarind op de leeftijd van 70.
 • De hoorzitting vindt plaats op 30 julith voor de discriminatiezaak aangespannen door New Communities Inc. tegen de Farmers Home Administration en USDA.
 • 2002: DC-beleidsconferentie - Aaron Miripol, Mike Brown, Paul Wellstone, Jim Michler-Philbin, Jeff CoreyNationale beleidsconferentie wordt bijeengeroepen door het Institute for Community Economics in de buurt van Washington, DC, gevolgd door ontmoetingen met leden van het Congres die aandringen op meer financiering voor CLT's.
 • Chuck MattheiOverlijden van Chuck Matthei op 1 oktober op 54-jarige leeftijd.
 • Baanbrekend en inwijding vindt plaats in november voor het CB King Federal Courthouse in Albany, Georgia. Het is het eerste federale gerechtsgebouw dat is ontworpen door een Afro-Amerikaanse architect, Joseph W. Robinson.
 • Overlijden van Fay Bennett Watts op 19 december in Shelburne Vermont.
 • Publicatie door ICE van de tweede editie van de Juridische handleiding Community Land Trust.
 • Stad van meren CLTOprichting van de City of Lakes CLT in Minneapolis, Minnesota en de Housing Land Trust van Sonoma County in Petaluma, Californië.
 • Fundacion Eco Verde Sostenible, een organisatie die wordt gesponsord door de Honduras Community Support Corporation, is opgericht als een regionale landtrust, die waterbronnen en stroomgebieden verwerft en permanent beschermt waarvan informele nederzettingen in de bergen van Honduras afhankelijk zijn.

2003

 • Overlijden van Bob Swann op 13 januarith op de leeftijd van 84.
 • Burlington CLT-wederverkooponderzoekPublicatie door de Burlington Community Land Trust van Permanent betaalbaar eigenwoningbezit: maakt de Community Land Trust zijn beloften waar? Deze studie, geschreven door John Emmeus Davis en Amy Demetrowitz, is de eerste op gegevens gebaseerde evaluatie van de prestaties van een CLT.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Syracuse, New York.
 • De Urban Land Conservancy is opgericht in Denver, Colorado om land vast te houden en de betaalbaarheid te behouden voor locaties die worden beïnvloed door doorvoergerichte ontwikkeling.
 • De San Francisco CLT is opgenomen.
 • Passage van de Land Reform Act in Schotland, waarbij gemeenschappen met een bevolking tot 10,000 een eerste recht van weigering krijgen om land te kopen als een eigenaar van plan is het eigendom over te dragen, op voorwaarde dat een representatieve gemeenschapsinstantie wordt gevormd om de aankoop uit te voeren.

2004

 • De wetgevende macht van Puerto Rico draagt ​​200 acres land in San Juan over aan de Cano Martin Pena Community Land Trust.
 • Eerwaarde Albert McKnightUniversity of Fondwa is opgericht in Haïti. Eerwaarde Albert McKnight verhuist naar Haïti om te dienen als aalmoezenier van de universiteit en om cursussen te geven over plattelandsontwikkeling met behulp van coöperaties.
 • Mtamanika Youngblood schrijft een memorandum aan de Annie E. Casey Foundation waarin zij de oprichting aanbeveelt van een gemeenschapsgrondvertrouwen in de wijk Pittsburgh in Atlanta.
 • Guus NieuwpoortGus Newport, voormalig burgemeester van Berkeley en voormalig directeur van het Dudley Street Neighborhood Initiative, wordt directeur van het Institute for Community Economics.
 • Oprichting van de Cano Martin Pena Community Land Trust in Puerto Rico, het eerste gebruik van een CLT bij het regulariseren van land- en woningtitels binnen een informele nederzetting.

2005

 • Het aantal community land trusts in de Verenigde Staten bereikt 200.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Portland, Oregon. Op de conferentie wordt een commissie gekozen door vertegenwoordigers van 51 CLT's om een ​​nieuw nationaal netwerk van CLT's te plannen. Een andere planningscommissie, met financiering en leiderschap van het Lincoln Institute of Land Policy, begint te werken aan een kader om training en onderzoek naar CLT's te verbeteren.
 • 2005 - Delray Strand CLTDe Delray Beach CLT is opgericht op initiatief van de Afro-Amerikaanse gemeenschap in Delray Beach, Florida, in samenwerking met de stad Delray Beach en de Delray Beach Community Redevelopment Agency.
 • Oprichting van de Figueroa Corridor Community Land Trust in Los Angeles, die later haar naam verandert in TRUST South LA (Tenemos que Reclamar y Unidos Salvar la Tierra-South LA).

2006

 • 2006: Inwijding van het Civil Rights Park in Albany, met Charles en Shirley Sherrod in het middenInwijding van het Charles M. Sherrod Civil Rights Park in het centrum van Albany, Georgia.
 • Overlijden van Coretta Scott King op 30 januarith op de leeftijd van 78.
 • Cypress Pond Plantation wordt op de markt gebracht tegen een verkoopprijs van $21 miljoen.
 • Seabeck-conferentiebrochure - april 2006De nieuw gevormde National CLT Academy houdt in april haar eerste driedaagse training in Seabeck, Washington voor CLT-beoefenaars.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in juli in Boulder, Colorado. De statuten van het National CLT Network worden geratificeerd en functionarissen worden gekozen: Lisa Byers, voorzitter; Jim Mischler-Philbin, vice-president; Dannie Bolden, secretaris; en Devika Goetschius, penningmeester.
 • De nieuw opgerichte Swann-Matthei Award wordt door het netwerk toegekend aan Marie Cirillo en John Emmeus Davis.
 • Oprichting van de Diamond State Community Land Trust, de eerste staatsbrede CLT.
 • Greg Rosenberg Lesgeven aan ChaskaDe National CLT Academy organiseert van 22-25 oktober in Chaska, Minnesota een driedaagse training op gemiddeld niveau voor CLT-beoefenaars.
 • Oprichting van de Chicago CLT op instigatie van City of Chicago.

2007

 • De activa van het Institute for Community Economics zijn op drie manieren verdeeld met zijn belangrijkste intellectuele eigendom, De CLT Juridische Handleiding en Huizen & Handen, naar Equity Trust gaan; zijn archieven gaan naar de EF Schumacher Society; en de naam en het doorlopende leningfonds dat is overgenomen door de National Housing Trust.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Minneapolis, Minnesota. 
 • Oost-Londen CLTLondon Citizens helpt bij het organiseren van de eerste stedelijke CLT in het Verenigd Koninkrijk, de East London Community Land Trust (voorloper van de London CLT).
 • Oprichting van de Cornwall Community Land Trust, een van de eerste CLT's van Engeland en het model voor de latere ontwikkeling van een netwerk van 'paraplu-CLT's' in het hele land. 

2008

 • 2008: Nationale CLT-netwerktraining aan Morehouse CollegeDe National CLT Academy geeft in mei een driedaagse training aan Morehouse College in Atlanta, gevolgd door een 'Heritage Lands Strategy Session'.
 • In Atlanta begint de planning voor manieren om de uitbreiding van CLT's te ondersteunen als onderdeel van de transitgerichte ontwikkeling van de Beltline, een proces geleid door Mtamanika Youngblood (Atlanta Civic Site), Valarie Wilson (Atlanta Beltline Partnership) en Andy Schneggenburger (Association of Neighborhood- gebaseerde ontwikkelaars).
 • Stad-CLT-partnerschapsrapportPublicatie van Het City-CLT-partnerschap: gemeentelijke steun voor Community Land Trusts door John Emmeus Davis en Rick Jacobus, een Policy Focus Report in opdracht van de Lincoln Instituut voor Landbeleid.
 • Het Troy Gardens-project van Madison Area CLT ontvangt de eerste prijs voor betaalbare woningen die verantwoord zijn gebouwd van de Home Depot Foundation.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Boston, Massachusetts. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs op Ellie Kastanopolous_en Susan Witt.
 • De Champlain Housing Trust wint de World Habitat Award, uitgereikt door de Building and Social Housing Foundation in samenwerking met de Verenigde Naties.
 • Een formele definitie van een "community land trust" voor Engeland en Wales is opgenomen in de Housing and Regeneration Act van 2008.
 • Begin van de 'Grote Recessie', een wereldwijde financiële crisis die zijn oorsprong vindt in de speculatieve hefboomwerking van hypotheken door particuliere kredietverstrekkers en een uiteenspattende vastgoedzeepbel in de Verenigde Staten.

2009

 • Eerste CLT-training in Australië (Sydney)De eerste CLT-training in Australië wordt gehouden van 23-24 maart in Sydney, georganiseerd door Louise Crabtree.
 • De National CLT Academy publiceert een onderzoeksrapport, geschreven door Emily Thaden, waarin wordt gedocumenteerd dat het aantal wanbetalingen van hypotheken en hypotheken bij CLT-huiseigenaren aanzienlijk lager is dan bij wanbetalingen en faillissementen bij eigenaren van huizen met marktconforme tarieven.
 • National CLT Academy houdt een driedaagse training van 29 april tot 1 mei in Orlando, Florida.
 • Shirley Sherrod krijgt in juli bericht van het Witte Huis dat ze is geselecteerd om de nieuwe staatsdirecteur voor plattelandsontwikkeling in Georgië te worden.
 • Op aandringen van de gouverneur van Puerto Rico en de burgemeester van San Juan, keurt de wetgever een wet goed die 200 acres land terugneemt die reeds aan de Cano Martin Pena Community Land Trust waren overgedragen.
 • Na tien jaar te zijn afgewezen door USDA, ontvangen de Sherrods een telefoontje van NCI's advocaat, Rose Sanders, die zegt dat New Communities Inc. een schikking van $ 12 miljoen heeft gekregen.
 • Het Heritage Lands Initiative is opgericht als een gecharterd comité van het National CLT Network, dat opkomt voor de rechten van gemarginaliseerde gemeenschappen wier land met verlies wordt bedreigd.
 • Er is een memorandum van overeenstemming ondertekend tussen het National CLT Network en Habitat for Humanity International om cross-training, technische ondersteuning en gezamenlijke ontwikkeling tussen hun achterban te bevorderen.
 • 2009: Shirley Sherrod en Maria Hernandez-TorralesNationale CLT-conferentie wordt gehouden in Athene, Georgië. Shirley Sherrod is de plenaire spreker. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs op Michael Brown en Kirby White.
 • Oprichting van de Oakland CLT in Oakland, Californië.
 • 2009: Wereldhabitatstudiebezoek aan BurlingtonEen internationaal studiebezoek, georganiseerd door de Building and Social Housing Foundation, brengt twee dozijn woningactivisten van over de hele wereld naar Burlington, Vermont om meer te weten te komen over het CLT-model van de Champlain Housing Trust.

2010

 • Nationaal CLT-netwerk (VK)Het National CLT Network in het Verenigd Koninkrijk wordt opgericht.
 • De Waratah CLT Association is opgericht in Sydney om de ontwikkeling van CLT in Australië te bevorderen.
 •  

  Shirley SherrodShirley Sherrod wordt gedwongen ontslag te nemen uit haar aangestelde functie als directeur van de staat Georgia van USDA plattelandsontwikkeling naar aanleiding van videofragmenten uit een toespraak die ze in maart had gehouden en die door een rechtse blogger selectief werd bewerkt en op internet werd gezet.

 • De Community Land Trust-lezerPublicatie van De Community Land Trust-lezer, onder redactie van John Emmeus Davis.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Albuquerque, New Mexico. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs op David Abromowitz en Charles & Shirley Sherrod.
 • Het Cornerstone Partnership wordt gelanceerd om het nationale profiel van gedeeld eigenwoningbezit te vergroten. Het Nationaal CLT-netwerk is een van de stichtende leden van het partnerschap.
 • Equity Trust publiceert Behoud van boerderijen voor boeren: Een handleiding voor degenen die werken om boerderijen betaalbaar te houden. Deze handleiding van 136 pagina's, geschreven door Kirby White, bevat case-study's en een model agrarische erfpacht, waarbij het CLT-model wordt toegepast op landbouwgrond.

2011

 • Cypress Pond Plantation wordt op 29 juni gekocht door New Communities Incth Voor $ 4.5 miljoen.
 • Publicatie van de derde editie van de Juridische handleiding Community Land Trust.  Deze bijgewerkte en uitgebreide editie, geproduceerd onder auspiciën van de National CLT Academy, krijgt een nieuwe titel van: De technische handleiding van de CLT.
 • Mtamanika JongbloedNationale CLT-conferentie wordt gehouden in Seattle, Washington. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs op Mtamanika Youngblood.
 • De Community Justice Land Trust is opgericht als een dochteronderneming van het Women's Community Revitalization Project, de enige door vrouwen geleide gemeenschapsontwikkelingsorganisatie in Philadelphia, opgericht in 1987.
 • "Proof of Concept” rapport gepubliceerd door Bob Patterson en Karl Dyson van Community Finance Solutions, waarin het 10-jarige succes van de National Community Land Trust Demonstration and Empowerment Programs wordt gedocumenteerd.
 • 2011: SlagerswapensAankoop van de Butchers Arms door een coöperatie die is opgericht om de enige pub in het kleine dorpje Crosby Ravensworth in de regio Cumbria in Engeland te redden. Deze basisinspanning wordt geleid door David Graham, een inwoner van het dorp en voorzitter van de Lyvennet Community Trust en voorzitter van het National CLT Network.

2012

 • Het CLT Research Collaborative, dat een webgebaseerde bibliotheek met publicaties over CLT's en een virtuele gemeenschap van onderzoekers creëert, wordt gelanceerd door de National CLT Academy.
 • Vrijgave van terrein winnen, een vervolg op de video uit 1996 over DSNI (Grond vasthouden), geproduceerd door Mark Lipman en Leah Mahan.
 • De burgemeester van Londen, Boris Johnson, kondigt op 12 mei aanth dat een vervallen terrein waarop het St. Clements Hospital vroeger was gevestigd, zal worden overgedragen aan de East London Community Land Trust, de eerste stedelijke CLT in het Verenigd Koninkrijk.
 • Het Nationaal CLT-netwerk wordt geherstructureerd, waarbij de programma's van de CLT Academy en het Heritage Lands Initiative worden opgesplitst in twee nieuwe afdelingen: Capacity & Community Building en Research & Public Policy.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Burlington, Vermont. Het netwerk schenkt zijn Swann-Matthei-prijs tegen de Amerikaanse senator Bernie Sanders.
 • Het netwerk kondigt ook de oprichting aan van de John Emmeus Davis-prijs voor studiebeurs om op toekomstige conferenties te worden gepresenteerd aan personen die "een aanzienlijke wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd om het gebied van gemeenschapslandtrusts te bevorderen, of die inspirerende leraren, coaches of mentoren zijn."
 • Comité CLT BrusselEen reeks bijeenkomsten van woningbouwverenigingen en buurtcomités resulteert in de oprichting van de eerste CLT in België: de Brussels Community Land Trust.

2013

 • Publicatie van Beyond Housing: Community Land Trusts en stadslandbouw en commerciële ontwikkeling door Greg Rosenberg en Jeffrey Yuen, in opdracht van het National CLT Network.
 • Straten van dromenVrijgave van Streets of Dreams: ontwikkeling zonder verplaatsing in gemeenschappen van kleur, geproduceerd door Helen Cohen en Mark Lipman.
 • De wetgevende macht van Puerto Rico keert terug en geeft 200 acres land in San Juan terug aan de Cano Martin Pena Community Land Trust.
 • Wortels van de CLT-dvdVrijgave van Wortels van de Community Land Trust, een diavoorstelling op band over de oorsprong en evolutie van de CLT, geproduceerd en verteld door John Emmeus Davis.
 • Publicatie van een werkdocument van het Lincoln Institute of Land Policy getiteld: De rol van Community Land Trusts bij het bevorderen van billijke, transitgerichte ontwikkeling: casestudy's uit Atlanta, Denver en de tweelingsteden.
 • Oprichting van het California CLT Network, dat binnen een paar jaar uitgroeit tot meer dan 20 CLT's verspreid over de staat.
 • Het Communaute Milton Parc in Montreal, Canada is tweede in de World Habitat Award en heeft de laatste ronde bereikt in de internationale competitie die wordt gesponsord door UN-Habitat.
 

2014

 • 2014 - Wortels en takken logoWortels en takken gaat live, een historische website gemaakt door John Emmeus Davis en Greg Rosenberg om foto's, documenten en verhalen over de oorsprong van het CLT-model en de groei van de wereldwijde CLT-beweging te bewaren.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Cleveland, Ohio.
 • Overlijden op 14 maartth van Marge Swann op 93-jarige leeftijd, mede-oprichter van het Committee for Nonviolent Action, co-editor van het eerste boek over CLT's, gepubliceerd in 1972, en een vroeg bestuurslid van het Institute for Community Economics.
 • Julie BrunnerNancy Stangle, mede-oprichter van de Athens Land Trust, ontvangt de Swann-Matthei-prijs van het Landelijk CLT Netwerk. Julie Brunner wordt de eerste ontvanger van de John Emmeus Davis-prijs voor onderwijs, studiebeurzen en mentorschap.
 • Les Editions Ecosociete in Montreal publiceert Manuel d'antispéculation immobilière: een introductie aux fiducies foncières communautaires. Deze verzameling essays, onder redactie van John Emmeus Davis en vertaald door Michel Durand, introduceert een Franstalig publiek bij het CLT.
 • Dekking voor tuinsteden van de 21e eeuwPublicatie van 21e-eeuwse tuinsteden van morgen: een manifest door Philip Ross en Yves Cabannes. Dit "manifest" actualiseert de klassieke tekst van Howard en koppelt Garden Cities en CLT's.
 • Vaststelling van nationale wetgeving in Frankrijk, waardoor de basis wordt gelegd voor een nieuw type non-profitorganisatie, Organisaties van Foncier Solidaire (OFS), de Franse versie van een CLT.
 • 2014: Parkdale Buurt Land TrustVorming van de Parkdale Buurt Land Trust in Toronto, Canada, gericht op het behoud van risicovolle kamers en het behoud van land voor stadslandbouw.

2015

 • Wortels van de CLT, een vierdelig verhaal over de oorsprong en evolutie van de Community Land Trust, oorspronkelijk geproduceerd en opgenomen in het Engels door John Emmeus Davis, is in het Nederlands vertaald door de Brussels Community Land Trust en online geplaatst.
 • Het National CLT Network en het Cornerstone Partnership kondigen een "Consolidatieplan" aan, waarin wordt voorgesteld hun programma's en personeel samen te voegen.
 • Eerste bijeenkomst van de Bewonersambassadeurs, een nieuw opgezet programma van het Landelijk CLT Netwerk gericht op het meer betrekken van CLT-huiseigenaren en -huurders bij belangenbehartiging en educatie ten behoeve van duurzaam betaalbare woningen.
 • Nationale CLT-conferentie wordt gehouden in Lexington, KY. Gus Newport ontvangt de Swann-Matthei Award.
 • Community Led Homes wordt opgericht in het Verenigd Koninkrijk, een formele alliantie van vier nationale organisaties: het National CLT Network; de Confederatie van Coöperatieve Huisvesting; Verenigd Koninkrijk cohousing; en Plaats.

2016

 • 2016 - Woongebied IIIDe Derde Wereldconferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling (Habitat III) wordt door de Verenigde Naties bijeengeroepen in Quito, Ecuador. De afgevaardigden keuren een nieuwe stedelijke agenda goed, waarin gemeenschapsgrondvertrouwensfondsen zijn opgenomen als een van de aanbevolen strategieën om de toegang tot huisvesting te bevorderen en steden inclusiever te maken.
 • Afronding van de fusie van het National CLT Network en het Cornerstone Partnership. De gefuseerde entiteit wordt "Grounded Solutions Network".
 • 2016: Cano Martin Peña CLTDe Cano Martin Pena CLT in San Juan, Puerto Rico ontvangt de UN World Habitat Award van de Building and Social Housing Foundation in Engeland.
 • Intersections conferentie gehouden in Park City UT, bijeengeroepen door Grounded Solutions. Lisa Byers, uitvoerend directeur van OPAL, en John Barros, voormalig uitvoerend directeur van het Dudley Street Neighborhood Initiative, ontvangen de Swann-Matthei-prijs.
 • Arc of Justice-filmVoltooiing en verspreiding van een documentaire over New Communities Inc. getiteld Arc of Justice: de opkomst, ondergang en wedergeboorte van een geliefde gemeenschap.
 • Wetsvoorstel 2818 wordt aangenomen door de wetgevende macht van Californië en definieert voor het eerst een gemeenschapsgrondvertrouwen in de staatswet.
 • De Granby Four Streets Community Land Trust in Liverpool, Engeland is tweede in de World Habitat Award en heeft de laatste ronde bereikt in de internationale competitie die wordt gesponsord door UN-Habitat.

2017

 • Habitat for Humanity International introduceert CLT's en andere vormen van permanent betaalbare huisvesting aan haar 1500 filialen in haar Shelter Report 2017, Betaalbaar voor het goede: bouwen aan inclusieve gemeenschappen via huizen die lang meegaan, geschreven door John Emmeus Davis.
 • Intersections-conferentie gehouden in Oakland CA, bijeengeroepen door Grounded Solutions.
 • Oprichting van de eerste CLT (OFS) in Frankrijk, gesponsord door de stad Lille.
 • CLT Center-logoOprichting van het Center for Community Land Trust Innovation. De missie van het Centrum is het bevorderen van de wereldwijde groei van CLT's en aanverwante vormen van door de gemeenschap geleide ontwikkeling op grond die eigendom is van de gemeenschap.
 • Oprichting van het Canadese netwerk van Community Land Trusts.
 • De Europese Unie verstrekt financiering ter bevordering van grensoverschrijdende communicatie, onderzoek en opleiding onder CLT's in België, Engeland en Frankrijk, een initiatief dat bekend staat als "Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities" (SHICC).
 • Stephen Hill - met John Davis en Julie BrunnerNationale CLT-conferentie wordt gehouden in Oakland, CA, bijeengeroepen door Grounded Solutions Network (VS). Catherine Harrington ontvangt de Swann-Matthei Award. Stephen Hill ontvangt de "John Emmeus Davis Award for Scholarship."
 • Oprichting van de Interboro CLT in New York City. Dit stadsbrede initiatief is een samenwerkingsverband van Habitat for Humanity New York City, het Center for NYC Neighborhoods, UHAB en de Mutual Housing Assoc. van New-York.

2018

 • Cano Martin Pena-delegatie ontmoet Barrinha-gemeenschap in RioEen delegatie van de Caño Martin Peña CLT in Puerto Rico bezoekt Brazilië en introduceert het CLT-model bij gemeenschapsorganisatoren die in de favela's van Rio werken.
 • Tony Pickett is geselecteerd als uitvoerend directeur van het Grounded Solutions Network (VS).
 • Nationale CLT-conferentie gehouden in Pittsburgh PA, bijeengeroepen door Grounded Solutions Network (VS). De dag ervoor brengt een "CLT-charrette" 50 CLT-leiders uit de hele VS samen om plannen te maken voor de toekomst.
 • In Frankrijk wordt een nationaal OFS-netwerk gelanceerd,
  Foncier Solidaire - Frankrijk. Binnen drie jaar zijn er 64 leden uit het hele land.
 • Houston CLT-logoOprichting van de Houston Community Land Trust in Houston, Texas.

2019

 • oprichting van Terra Nostra Pers, een afdruk van het Centre for CLT Innovation.
 • 2019: Tony Pickett met NCI-jubileumposterViering van het 50-jarig jubileum van de oprichting van New Gemeenschappen, Inc. Gehouden op Cypress Pond Plantation, 3-5 oktober. Een herdenkingscollage, in opdracht van Grounded Solutions Network, wordt door Tony Pickett, uitvoerend directeur van GSN, aan Charles en Shirley Sherrod overhandigd. 
 • Het Favela CLT Network wordt opgericht in Rio de Jairo, Brazilië.
 • Publicatie door de Labour Party in het Verenigd Koninkrijk van een beleidsrapport waarin onder meer de uitbreiding van CLT's wordt onderschreven. Het rapport, geschreven door George Monbiot et al., heeft de titel:
  Land voor velen: de manier veranderen waarop onze fundamentele activa worden gebruikt, eigendom en bestuurd.
 • Aanpassing van SB 196 door de Californische wetgever, die voorziet in een billijke belasting van CLT-huizen waarvoor wederverkoop geldt, een wetsvoorstel dat is geïnitieerd en gesponsord door het California CLT Network.

2020

 • Boekomslag op gemeenschappelijke grondPublicatie door Terra Nostra Press of Op gemeenschappelijke grond: internationale perspectieven op de Community Land Trust, een verzameling van 26 essays van 42 auteurs uit een tiental verschillende landen.
 • Overlijden van congreslid John Lewis op 80-jarige leeftijd. Hij nam deel aan de eerste planningssessie voor New Communities, Inc. in juni 1968. Twintig jaar later was hij de plenaire spreker op de eerste nationale CLT-conferentie, die werd gehouden in Atlanta, GA.
 • Oprichting in juli van een nieuwe CLT in Leuven, België, geïnitieerd door het stadsbestuur, maar gepland en ontwikkeld in samenwerking met individuen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.
 • Aangezien de COVID-pandemie leidt tot dood, ontwrichting en ontwrichting van gemeenschappen over de hele wereld, bieden CLT's zekerheid van eigendom en verhoogde ondersteuning voor huurders en huiseigenaren die op hun land wonen.
 • SHICC wint de REGIOSTARS Award, toegekend aan door de EU gefinancierde projecten die excellentie en nieuwe benaderingen van regionale ontwikkeling demonstreren.
 • SHICC verwelkomt in haar door de EU gefinancierde partnerschap CLT-kampioenen uit vier nieuwe landen: en de mensen (Nederland); id22 (Duitsland); Gemeenschapshuisvesting ten zuiden van Schotland (Schotland); en Zelfgeorganiseerde architectuur
  (Ierland).
 • Publicatie van een invloedrijk rapport van SHICC en FMDV (in het Engels, Frans, Vlaams en Duits) getiteld Urban Community Land Trusts in Europa: op weg naar een transnationale beweging.

2021

 • Een samenwerking tussen Catalytic Communities in Brazilië en World Habitat in het VK lanceert een nationale bewustmakingscampagne om CLT's in favela's in heel Brazilië te promoten. 
 • En terreno comun boekomslagTerra Nostra Press publiceert een Spaanse editie van ON COMMON GROUND: INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON THE COMMUNITY LAND TRUST. Dit full-length boek voegt zich bij twee eerdere monografieën geproduceerd door Terra Nostra Press – “De onafhankelijkheid van de Amerikaanse staat Latina en de Caribe"En"?Porgue el fideicomiso gemeenschap van tierra?” – als de eerste boeken over CLT's die in het Spaans worden gepubliceerd.
 • De Brusselse Gewestregering keurt een wettelijk kader goed dat een CLT definieert en de voorwaarden specificeert voor het ontvangen van financiële steun van het Brussels Gewest.
 • De eerste CLT in Duitsland wordt gevestigd in Berlijn:
  Grundungsfeier Stadtbodenstiftung.
 • De stad Toronto kondigt haar plan aan om 643 openbare eigendommen met 761 wooneenheden over te dragen aan twee CLT's: de Parkdale Neighborhood Land Trust en de Circle CLT.
 • Het Ierse parlement keurt in juli de Affordable Act goed. Dit is de eerste erkenning in wet en beleid van het CLT-model in Ierland.
 • Het eerste internationale CLT-festival wordt georganiseerd door SHICC en het Center for CLT Innovation, met meerdere webinars en virtuele bijeenkomsten van CLT-beoefenaars gedurende een periode van drie maanden.
 • De eerste Wereld CLT-dag, mede gesponsord door SHICC en het Center for CLT Innovation, wordt gehouden op 29 oktober 2021. Bijna 100 organisaties en individuen nemen deel en dragen berichten, foto's en video's bij om hun werk te vieren.
 • In december ontvangt de Brussels Community Land Trust de World Habitat Award, de derde CLT die deze prestigieuze internationale onderscheiding wint, na de Champlain Housing Trust (2008) en de Fideicomiso de la Tierra del Cano Martin Pena (2015).
 • Wereld CLT Dag Poster EngelsDe eerste Wereld CLT-dag vond plaats op 29 oktober 2021.

2022

 • Dominee John Whitfield fotoJuli:  Overlijden van ds. John Whitfield, voormalig bestuurslid van de National CLT Academy, National CLT Network (VS) en het Center for CLT Innovation.
 • Boekomslag Community MattersSeptember:  Terra Nostra Press publiceert Community Matters: Conversations with Reflective Practitioners about the Value and Variety of Resident Engagement in CLTs. 
 • Oktober
  • Clarence SherrodOverlijden van ds. Charles Sherrod, burgerrechtenactivist, organisator van de Student Nonviolent Coordinating Committee, mede-oprichter van het Southwest Georgia Project en mede-oprichter en voorzitter van New Communities Inc.
  • Boekomslag Community MattersWereld CLT Dag 2022 wordt gehouden op 28-29 oktober, de tweede virtuele viering van de groei en diversiteit van de internationale CLT-beweging. 
 • Het Canadian Network CLT neemt zijn eerste nationale coördinator aan, Nat Pace. 
 • Community Land Trust Gent (België) verwerft haar eerste perceel grond waarop 34 duurzaam betaalbare woningen zullen worden gebouwd. 
 • South of Scotland Community Housing en het Centre for CLT Innovation organiseren een virtueel, internationaal evenement over landhervorming in Schotland, door de gemeenschap geleide ontwikkeling en empowerment van de gemeenschap.
 • De stad Vancouver (Canada) tekent een overeenkomst met Hogan's Alley Society om een ​​CLT op te richten om de kern van de historische zwarte gemeenschap van de stad te behouden. 
  São João de Meriti wordt de eerste stad in Brazilië die een Termo Territorial Coletivo (de Braziliaanse versie van de CLT) in haar masterplan opneemt.
  Africatown CLT in Seattle is baanbrekend op een ontwikkeling van zeven verdiepingen met 126 huurwoningen, winkelruimtes en een kunstcollectie.

2023

 • APRIL: Lancering van driedelige regionale CLT-training door het nieuw opgerichte Home Futures Institute in de staat Washington (VS) onder auspiciën van de Northwest CLT Coalition.
 • MEI
  • Tarcyla Fidalgo-fotoVoorstanders van het Favela CLT-netwerk verschijnen voor de gemeenteraad van Rio de Janeiro om opname van CLT's in het masterplan van de stad te eisen. Getuigenis wordt gegeven door Tarcyla Fidalgo Ribeiro van Catalytic Communities.
  • BBC-radio presenteert een verhaal over de groei en ontwikkeling van CLT's in Engeland, met het nieuwste betaalbare woningbouwproject ontwikkeld door de Londense CLT.
 • JUNE
  • Europees CLT-netwerklogoLancering van het Land Trust Network van de Europese Gemeenschap. Keti Tskitishvili aangenomen als de eerste coördinator van het netwerk.
  • Greg Rosenberg wordt aangenomen als fulltime coördinator van het Centre for CLT Innovation.
  • Gus Newport fotoOverlijden van Gus Newport, voormalig burgemeester van Berkley CA, ED van het Dudley Street Neighborhood Initiative, ED van het Institute for Community Economics en stichtend bestuurslid van het Center for CLT Innovation. 
 • OKTOBER: Oktober: publicatie van Het tapijt van eigendom opnieuw weven: acht ouderlingen van de CLT-beweging die opkwamen voor gemeenschapseigendom van land.  

2024

Logo van het Internationaal Centrum voor CLT'sMAART:  Het Center for CLT Innovation verandert zijn naam in International Centre for Community Land Trusts om zijn missie, namelijk het dienen van de mondiale CLT-beweging, beter weer te geven.